• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Teatr Kana" Uniwersytetu Szczecińskiego
    KRS 0000062869

Misja:
- prezentacja dorobku artystycznego wybranych twórców z Polski i zagranicy, a także miasta, regionu, sąsiadujących regionów przygranicznych
- realizacja własnych projektów artystycznych i prezentowanie ich mieszkańcom miasta na polskich i zagranicznych festiwalach teatralnych i w ośrodkach sztuki
- realizacja projektów edukacyjnych - rozwijanie wiedzy o sztuce poprzez praktyczne zajęcia warsztatowe, spotkania z naukowcami i badaczami, projekcje filmów i prezentacje artystyczne
- promocja sztuki tworzonej przez młodzież, pomoc merytoryczna i organizacyjna, wymiana kulturalna pomiędzy ośrodkami sztuki w Polsce i za granicą
- organizacja we współpracy z innymi ośrodkami dużych międzynarodowych projektów artystycznych i festiwali sztuki. Promocja kultury niekomercyjnej, prezentacja twórców poszukujących, przybliżanie mieszkańcom miasta i regionu sztuki wywodzącej się z innych tradycji
- tworzenie miejsca spotkań, dyskusji, prezentacji i eksperymentów artystycznych

Prowadzone działania:

"Spoiwa Kultury". Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicy
Festiwal realizowany jest od 1999 roku. Podczas wszystkich edycji Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicy zaprezentował Szczecinowi kilkuset artystów z wielu stron świata - od reprezentantów egzotyki Indii, Kirgizji, przez nurt europejski min. Norwegii, Włoch, Niemiec, Hiszpanii, Rosji, Wielkiej Brytanii, po przedstawicieli Stanów Zjednoczonych i Australii. Nie brakowało też wydarzeń z Polski min. Teatr Ósmego Dnia, Teatr Biuro Podróży, Teatr Strefa Ciszy.
Festiwal ma charakter otwarty - jest to swoiste plenerowe święto sztuki: teatru (widowiska, spektakle, performance, akcje uliczne, występy buskerów), muzyki (plenerowe wieczory koncertowe: muzyka świata, jazz, folk, muzyka poważna, ale też hip-hop, muzyka elektroniczna, eksperymentalna), sztuk pięknych (coroczne wystawy i akcje artystyczne studentów Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej w Szczecinie; wystawy i warsztaty fotograficzne, filmowe). Festiwal jest także elementem rocznego programu art.-terapii dla młodzieży uzależnionej (coroczne widowisko przygotowywane pod kierunkiem aktorów teatru Kana) oraz próbą odnajdywania tożsamości miejskiej przestrzeni Szczecina (specjalne projekty artystyczne związane z "zapomnianymi miejscami" - odkrywanie "śladów pamięci"). Każdorazowo w ciągu trzech dni odbywa się ok. 30 wydarzeń artystycznych gromadzących łącznie ok. 8 tys. widzów. Festiwal odbywa się co roku w lipcu.

Międzynarodowe Spotkania Teatralne OKNO
Festiwal prezentujący i promujący różnorodne nurty poszukiwań twórczych obecne w teatrze alternatywnym. Festiwal ukierunkowany jest na budowanie sytuacji spotkania i wymiany doświadczeń: oprócz prezentacji artystycznych realizowane są otwarte pokazy metod pracy, projekcje filmów, warsztaty, prezentacje ośrodków sztuki, wykłady, seminaria, a także koncerty i wystawy. Każdego roku wybierany jest temat szczególnie interesujący zarówno dla organizatorów jak i zaproszonych twórców, który jest jednocześnie próbą diagnozy, czy raczej sformułowania pytania o ważne ich zdaniem zjawisko w sztuce. Nie oznacza to jednak, że temat determinuje wybór propozycji artystycznych - jednym z głównych założeń OKNA jest jego otwartość, różnorodność, spotykanie ze sobą różnych rodzajów doświadczeń i różnych sposobów myślenia. Przy OKNIE realizowany jest także kompleksowy program nieformalnej edukacji artystyczno-kulturalnej: Uniwersytet Poszukiwań Teatralnych.

Ćpanie sztuki - projekt art - terapii z młodzieżą uzależnioną
Od 1994 roku Stowarzyszenie Teatr Kana ściśle współpracuje z Stowarzyszeniem MONAR. Właśnie w tym roku pojawił się pomysł realizowania, rocznego projektu "Transformatorowni" - cyklu warsztatów teatralnych, muzycznych i plastycznych dla młodzieży uzależnionej od narkotyków. Ten projekt zapoczątkował wieloletnią współpracę obu Ośrodków. Pacjenci Monaru, często byli zapraszani do aktywnego udziału w projektach artystycznych realizowanych w Teatrze Kana. Wiosną 2003 roku powstały "weekendy artystyczne", które w całości zainspirowane zostały przez młodzież. Owe weekendy odbywały się na terenie Ośrodków Monaru jak i sali Teatru Kana. Wzięli w nich udział m.in. Teatr Kana, Teatr Strefa Ciszy, zespół folkowy Dikanda, zespół bębniarski, szczecińscy muzycy jazzowi oraz japońscy artyści Teatru Tańca Butoh Daisuke Yoshimoto i Atsushi Takenouchi. Dało to podstawę do stworzenia programu art. - terapii realizowanego w cyklu rocznym pod hasłem: "Ćpanie sztuki". Program opiera się na cyklicznych spotkaniach z młodzieżą w Ośrodku, podczas których prowadzone są zajęcia artystyczne, z zakresu teatru, muzyki i sztuki wizualnej, zakończone pokazem. Ostatnie cztery pokazy zbudowane były poprzez połączenie działań teatralnych (ruchowo-plastycznych), z muzyką hip-hop, która jest także elementem terapii. W ciągu rocznego projektu odbywają się dwie duże prezentacje w marca i w lipcu na Festiwalu Artystów Ulicy, a także dwa międzynarodowe warsztaty oparte na współpracy z podobnymi ośrodkami w innych krajach.

Projekty międzynarodowe
Realizowane w oparciu o ścisłą współpracę Stowarzyszenia Schloss Broellin z Niemiec i Stowarzyszenia Teatr Kana międzynarodowe projekty, festiwale i działania kreacyjne z udziałem artystów z całego świata.

Projekt Teatry Świata
Prezentacja najważniejszych zjawisk współczesnej sztuki teatru w kontekście poszukiwań artystycznych inspirowanych różnymi kulturami. Szerokie spotkania z udziałem artystów, krytyków, antropologów, często połączone z warsztatami praktycznymi.

Warsztaty Teatru Poszukującego
Warsztaty prowadzone przez zapraszanych praktyków teatru poszukującego oraz aktorów Teatru Kana.

Muzyka bez granic
Prezentacja niekonwencjonalnych działań i poszukiwań muzycznych zagranicznych i polskich twórców.

Życie w Alternatywie
Projekt realizowany we współpracy Wydziałem Politologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Celem jest próba "udrożnienia kontaktu" między tzw. środowiskami alternatywnymi, czy subkulturami, a społeczeństwem. Projekt ma formę otwartych spotkań.

"Wokół Tradycji"
Projekt zrodził się z naszego przekonania, że tożsamość, wiedza i poczucie przynależności do określonej tradycji są jednym z najważniejszych czynników społecznych i kulturotwórczych, kształtujących zarówno osobowość jednostek jak i zachowania całych grup społecznych. Cykl "Wokół Tradycji" jest projektem artystycznym i edukacyjno-badawczym, stanowiącym zarówno próbę ukazania i udokumentowania zanikających systemów zachowań, obrzędów i praktyk tradycyjnych, które występowały do niedawna dość powszechnie na różnych obszarach Polski, jak i odpowiedzi na ważne dla nas pytania o współczesne formy oraz funkcje tradycji. W ramach projektu chcemy również skłonić do zastanowienia nad przyczynami i konsekwencjami współczesnych niepokojących zjawisk społecznych takich jak osłabienie więzi pokoleniowych i społecznych, brak poczucia tożsamości z własnymi korzeniami czy zanikanie form wspólnotowego spędzania czasu, szczególnie widocznych na obszarach, w których na skutek zdarzeń społecznych, politycznych lub historycznych przerwana została ciągłość pokoleniowa.

"scena równoległa"
Projekt zakłada prezentację artystów różnych dziedzin sztuki: aktorów, tancerzy, muzyków, performerów, zespoły zawodowe i alternatywne, doświadczone i poszukujące dopiero własnego języka - podstawowym kryterium jest tutaj, obok interesującej, niekonwencjonalnej i zaskakującej formy, otwartość na eksperyment, gotowość do zmierzenia się z przyzwyczajeniami, bardziej stawianie pytań niż dawanie gotowych odpowiedzi.

Spotkanie z artystami jest dla nas okazją do poznania ich sposobu myślenia i metod pracy, rozmowy o kierunkach poszukiwań, podejmowanych tematach, wyborach, wartościach.

"W poszukiwaniu tożsamości miejsca"
Projekt łączący działania badawcze, dokumentacyjne i artystyczne inspirowane historią, współczesnością i architekturą Szczecina oraz wielokulturowym charakterem polsko-niemieckiego pogranicza.

Piwnica Kany
Przestrzeń Piwnicy Kany jest miejscem codziennej działalności Ośrodka, co umożliwia prezentację twórców różnych dziedzin: aktorów, scenografów, malarzy, rzeźbiarzy, muzyków, fotografów. W Klubie odbywają się kameralne spektakle i recitale poetyckie, koncerty, wieczory płytowe, wernisaże i wystawy, a także cykliczne spotkania literackie

Inne: Wydawnictwo Teatru Kana; Ruchomy Obraz (projekt filmowy); Obraz Utrwalony (projekt fotograficzny); Galeria Kany. Teatr Kana jest jednym z organizatorów Ogólnopolskiego Przeglądu Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT w Szczecinie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.