• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Przyjaciół Słońska "Unitis Viribus"
    KRS 0000064101

Celem Towarzystwa jest:
- inicjowanie i wspieranie działań na rzecz ratowania i zachowania regionalnego dziedzictwa kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem Słońska i okolic,
- przyczynianie się do podniesienia świadomości historycznej, kulturowej i ekologicznej społeczności lokalnej,
- kształtowanie postawy otwartości na innych ludzi, ich obyczaje i kulturę,
- inspirowanie mieszkańców do twórczych działań na rzecz środowiska lokalnego, budzenie szacunku dla osiągnięć innych i dumy z własnych dokonań,
- integracja społeczności lokalnej wokół kultywowanych w Towarzystwie wyżej wymienionych wartości,
- współpraca ze środowiskami pokrewnymi w kraju i zagranicą.

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
- powołanie muzeum regionalnego i pieczę nad działalnością muzeum martyrologii,
- organizowanie i uczestnictwo w regionalnych imprezach kulturalnych,
- promowanie rozwoju turystyki na terenie gminy,
- działalność wydawniczą,
- wspieranie zgodnych ze statutem poczynań członków Towarzystwa,
- przeciwdziałanie inicjatywom, zjawiskom i zachowaniom zagrażającym walorom przyrodniczym, kulturowym i krajobrazowym regionu,
- gromadzenie informacji o regionie,
- aktywne uczestnictwo w tworzeniu i realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Prowadzone działania:
Rzeczpospolita Ptasia - zloty obywateli, rajd rowerowy Szlakiem Bocianów dla turystów odwiedzających Słońsk i mieszkańców.
Konkurs Edukacja + zabawa = czyste środowisko i PET-spływ dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej z gmin w okolicach PN Ujście Warty.
Edukacja historyczna:
Wystawa Pamiątek Regionalnych,
Maurycjada.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.