• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Życzliwych
    KRS 0000064491

Misja:
Reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych, pomoc w załatwianiu spraw związanych z ich życiem codziennym, leczeniem, rehabilitacją, organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, organizacja wypoczynku, imprez rekreacyjnych, turystyki i kultury.
Integracja i współpraca przygraniczna - Niemcy-Czechy z organizacjami o podobnym profilu działań.

Prowadzone działania:
Ścisła współpraca osób niepełnosprawnych i życzliwych ze stowarzyszeniem Eurocentrum Kobiet w zakresie: organizacji festynów, wyjazdów kulturowo-turystycznych, organizowanie spotkań wigilijnych i szeroka pomoc osobom niepełnosprawnym, współpraca ze stowarzyszeniami o podobnym profilu z Niemiec i Czech; Trauenzentrum w Gorlitz, Kreisverein, Lobak-Zitak e.v. des Sachsischen Landfrakenverbandes, Regionalni Organizale Postizenych-liberec-Sever.
Projekt "Demokracja" - niepełnosprawni wyrazicielami opinii społecznej wobec samorządu lokalnego - Rada Miejska Zgorzelec.
Festyny - Żyć we wspólnocie z niepełnosprawnymi, Życie bez alkoholu i narkotyków.
Zapewnienie czynnego udziału wszystkim członkom w czynnym życiu Stowarzyszenia.
Reprezentowanie interesów ludzi niepełnosprawnych na forum publicznym i ich obrona (pomoc prawna).
Pomoc i finansowanie przy ubieganiu się w leczeniu rehabilitacyjnym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.