• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Bratniej Pomocy "Odd Fellows" w Rzeczypospolitej Polskiej
    KRS 0000065259

Misja
Celem Stowarzyszenia jest:
- krzewienie wzorców etycznych opartych na przyjaźni, miłości i prawdzie,
- inspirowanie i realizowanie działań charytatywnych,
- tworzenie organizacyjnych i materialnych podstaw do kształtowania wśród swych członków i w otoczeniu Stowarzyszenia wyznawanych wartości etycznych.

Stowarzyszenie nie zajmuje się działalnością polityczną ani religijną.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
- odwiedzanie chorych i świadczenia na rzecz służby zdrowia,
- wspieranie ubogich,
- opiekowanie się sierotami,
- współdziałanie z władzami samorządowymi i administracja państwową oraz innymi instytucjami w sprawach dotyczących realizacji celów Stowarzyszenia,
- inicjowanie i organizowanie własnej działalności gospodarczej, z której dochody przeznaczone będą na działalność statutowa Stowarzyszenia,
- prowadzenie funduszu pomocy koleżeńskiej,
- zawieranie umów i wchodzenie w spółki prawa handlowego, zakładanie fundacji oraz bycie członkiem innych fundacji, dochody z tej działalności przeznaczone będą na działalność statutową.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.