• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Pomoc Chorym na Białaczkę"
    KRS 0000065814

Cele Fundacji:
1. Uzupełnianie zaopatrzenia w leki niezbędne do leczenia pacjentów hospitalizowanych w Klinice Hematologii.
2. Rozszerzenie i unowocześnienie metod diagnostyki i terapii hematologicznej, w oparciu o współczesną wiedzę medyczną.
3. Polepszanie wyposażenia Katedry i Kliniki Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego Uniwersyteu Medycznego w Poznaniu.
4. Podnoszenie kwalifikacji pracowników Kliniki zaangażowanych przy terapii i diagnostyce pacjentów z chorobami krwi.
Realizowane poprzez:
a. Określanie bieżących potrzeb zaopatrzenia w leki, odczynniki i aparaturę diagnostyczne oraz medyczną.
b. Uzupełnianie zaopatrzenia w leki, materiały medyczne i niemedyczne, sprzęt oraz finansowanie modernizacji oddziałów i pracowni laboratoryjnych Kliniki Hematologii w Poznaniu, służące poprawie skuteczności terapii pacjentów z chorobami krwi poprzez zakup:
- brakujących leków,
- odczynników i aparatury diagnostycznej oraz medycznej,
- wyposażenia szpitalnego,
- finansowanie prac budowlanych jednostek Kliniki w celu dostosowania do obowiązujących wymogów
c. Wspieranie badań naukowych służących realizacji celów statutowych.
d. Prowadzenie i finansowanie działalności w zakresie edukacji osób, działających na rzecz celów Fundacji.
e. Organizowanie kongresów naukowych, stażów i stypendiów z zakresu hematologii i transplantacji szpiku oraz wspieranie doskonalenia zawodowego.
f. Propagowanie oświaty zdrowotnej oraz prowadzenie działalności wydawniczej, publicystycznej w celu edukacji z zakresu hematologii i transplantologii, podejmowanie współpracy z instytucjami, organizacjami i osobami działającymi w kraju i zagranicą w zakresie objętym celami Fundacji oraz z podmiotami wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.
g. Propagowanie celów Fundacji, jej potrzeb oraz wyników realizacji jej działań.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.