• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości
    KRS 0000066438

Misja
Dążenie do podniesienia rangi Archiwum Państwowego w Gorzowie poprzez ukształtowanie przy nim środowiska historyków - regionalistów.
Wydawanie Nadwarcińskiego Rocznika Historyczno-Archiwalnego i Biblioteczki NRHA.
Nawiązanie i pielęgnowanie przyjaznych kontaktów między obecnymi i dawnymi mieszkańcami regionu ze szczególnym uwzględnieniem współpracy w dziele dokumentacji historycznej oraz wspólnych przedsięwzięć w zakresie opieki nad spuścizną kulturową.

Prowadzone działania
Wydawanie Rocznika i innych publikacji.
Gromadzenie opracowań i wydawnictw ziomkowskich oraz wydawnictw historycznych autorów polskich.
Współorganizowanie działań mających na celu pielęgnację zabytków.
Organizowanie i współorganizowanie konferencji historycznych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.