• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Gdańska Fundacja Kultury Chrześcijańskiej im. św. Brata Alberta
    KRS 0000066525

Fundacja jest instytucją społeczną. Służy wszechstronnej pomocy twórcom kultury, artystom i uczonym w kraju i za granicą. Wspomaga osoby upośledzone poprzez zagrożenia środowiskowe. Fundacja w swej działalności kieruje się ideami porozumienia społecznego, pokoju, dialogu i współpracy.

Do podstawowych celów działania fundacji należy:
- kształtowanie wszechstronnego obrazu Polski i Polaków poprzez popularyzację historycznego i współczesnego dorobku kulturalnego, artystycznego i naukowego;
- aktywne promowanie kultury, sztuki i nauki polskiej;
- wdrażanie nowatorskich osiągnięć naukowych;
- odbudowa i ochrona miejsc o znaczeniu historycznym;
- prowadzenie i wspieranie działalności charytatywnej;
- działalność opiekuńcza nad bezdomnymi;
- działalność w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz niepełnosprawnych;
- działalność z zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej.

Fundacja realizując swoje cele:
- gromadzi środki finansowe i dobra materialne na swoje potrzeby;
- gromadzi i opracowuje informacje o polskiej kulturze, sztuce i nauce;
- prowadzi działalność informacyjną i wydawniczą;
- udziela wszechstronnej pomocy osobom zagrożonym środowiskowo;
- organizuje kursy uzyskiwania, zmiany i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w szczególności dla osób pozbawionych możliwości zatrudnienia w dotychczas wykonywanych zawodach;
- organizuje i prowadzi imprezy artystyczne, widowiskowe oraz turystyczne, w szczególności dla dzieci osieroconych i wywodzących się ze środowisk społecznie zagrożonych;
- organizuje konferencje, kursy, seminaria, konkursy i inne imprezy;
- współpracuje z innymi organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą;
- wspomaga inicjatywy społeczne zgodne z ideami Fundacji;
- inicjuje inne formy działalności służące celom Fundacji.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.