• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie
    KRS 0000066973

Misją Stowarzyszenia jest niesienie pomocy wszystkim, którzy pomocy potrzebują. Stowarzyszenie wspiera w różny sposób dzieci z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych, dzieci i dorosłych niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, wykluczeniem społecznym i marginalizacją, rodziny niepełne i pozostające w kryzysie.
Stowarzyszenie prowadzi poradnictwo w zakresie pomocy społecznej.
Może występować do różnych instytucji, samorządów, administracji publicznej i państwowej, donatorów i programów z wnioskami o przyznanie środków finansowych wraz z prawem do ich rozliczania.
Współpracuje z zakładami pracy, związkami zawodowymi, organizacjami pozarządowymi, kościołami, placówkami oświatowymi, opiekuńczymi i wychowawczymi w zakresie pomocy dla osób potrzebujących.
Ponadto Stowarzyszenie współpracuje z organizacjami samorządu terytorialnego i jednostkami gospodarczymi.
Stowarzyszenie przyjmować także może darowizny, spadki i zapisy.
Organizuje i prowadzi wszelką pomoc społeczna, a w szczególności gromadzi i dokonuje podziału funduszy dla osób potrzebujących z terenu miasta Augustowa.

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie od 1995 r. realizuje różne projekty. Wygrane konkursy:
- Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku - 1999, 2001, 2002, 2003, 2005, 2007, 2008, 2009
- Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - 2000, 2001, 2003, 2007,2008, 2009,
- Polski Komitet Pomocy Społecznej - 1998 r.
- Caritas Polska - 1999
- Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - 1997, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,
- Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej - 1996, 1997
- Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - 2005
- Urząd Miejski w latach 1996 - 2008,
- „Starszy Brat, Starsza Siostra” - 2003, 2004
- Fundacja Batorego - 2002
- Telewizja Polska - 2001
Działania były realizowane we współpracy z administracją publiczną.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.