• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Chrześcijańska "Adullam"
    KRS 0000067093

Celem fundacji jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom, rodzinom, środowiskom upośledzonym społecznie, materialnie lub zdrowotnie, a zwłaszcza zagrożonym ubóstwem.

Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego i realizuje swoje zadania statutowe poprzez prowadzenie:
- Stołówki bezpłatnego żywienia - przez 6 dni w tygodniu wydawane są obiady dla ok. 500 osób oraz pieczywo i inne artykuły spożywcze,
- Wydawania produktów żywnościowych - realizacja programu pomocy unijnej dla najuboższej ludności krajów Unii Europejskiej "PEAD",
- Resocjalizacji w ramach hostelu mężczyzn wychodzących z alkoholizmu, po odbytych wyrokach karnych, długoletnio bezrobotnych,
- Świetlicy dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych,
- Punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin,
- Magazynu pomocy rzeczowej.

Wykaz projektów dotowanych przez ministerstwa, urzędy i instytucje, realizowanych przez Fundację Chrześcijańską "Adullam" w latach 2002 - 2008.

Urząd Miasta Częstochowy:
2002 rok - w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym przyznana została dotacja w kwocie 10.600,00 zł na prowadzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.
2003 rok - w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym na resocjalizację osób uzależnionych i współ uzależnionych od alkoholu w systemie dziennym w kwocie 6.500,00 zł.
- w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym na prowadzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w kwocie 18.000,00 zł.
- w zakresie pomocy społecznej przyznana została dotacja w kwocie 3.000,00 zł na dożywianie podopiecznych Fundacji (przeciwdziałanie zjawisku pauperyzacji w mieście).
2006 rok - w zakresie pomocy społecznej na realizację programu „Dom miłości bliźniego” na zakup artykułów spożywczych do prowadzenia stołówki dla najuboższych mieszkańców miasta Częstochowy w kwocie 11.000,00 zł.
- z zakresu patologii społecznych na realizacje programu „Dom miłości bliźniego” na realizację zadania polegającego na resocjalizacji mężczyzn uzależnionych od alkoholu
metodą stacjonarną w kwocie 20.000,00 zł.
- w zakresie wspierania inicjatyw i działań podejmowanych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych „Dom miłości bliźniego” w kwocie 13.750,00 zł.
2007 rok - w zakresie patologii społecznych na wsparcie inicjatyw i działań podejmowanych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych zadanie „Nasz wspólny dom” w kwocie 38.000,00 zł.
- w zakresie patologii społecznych na wsparcie inicjatyw i działań podejmowanych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych zadanie „Razem jest lepiej”, którego celem jest zmniejszenie zjawiska „dzieci ulicy” poprzez prowadzenie zajęć świetlicowych - dotacja w kwocie 5.000,00 zł.
- w zakresie pomocy społecznej na zwiększenie oddziaływań skierowanych do osób i rodzin zagrożonych ubóstwem poprzez prowadzenie dożywiania w formie stołówki „Więcej witamin” - dotacja w kwocie 9.000,00 zł.
2008 rok - w zakresie patologii społecznych na wsparcie inicjatyw i działań podejmowanych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych zadanie „Droga do wolności”w kwocie 30.000,00 zł.
- z zakresu pomocy społecznej - Wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej „Razem możemy więcej” w kwocie 6.000,00 zł.- z zakresu pomocy społecznej- Zwiększanie oddziaływań skierowanych do osób i rodzin zagrożonych ubóstwem - „Nie jesteś sam” w kwocie 9.000,00 zł.
- z zakresu patologii społecznych pt „Dzieci bez barier” w kocie 2.350,00 zł.

Śląski Urząd Wojewódzki:
2005 rok - w zakresie pomocy społecznej na przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego osób skrajnie ubogich i zagrożonych bezdomnością „Dom miłości bliźniego”
przeznaczono dotacje w kwocie 16.000,00 zł.
2006 rok - w zakresie pomocy społecznej realizacja Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej„ Powrót osób bezdomnych do społeczności” zadanie o nazwie „ Życie ma sens”
w kwocie 7.884,00 zł.
2007 rok - w zakresie pomocy społecznej realizacja Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „ Powrót osób bezdomnych do społeczności” zadanie o nazwie „ Szansa dla
wszystkich” w kwocie 36.050,00 zł.
- w zakresie pomocy społecznej realizacja Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „ Powrót osób bezdomnych do społeczności” zadanie o nazwie „ Godność dla każdego” w kwocie 9.100,00 zł.
2008 rok - z zakresu pomocy społecznej, polegającej na tworzeniu i realizacji programów służących aktywizacji i przeciwdziałania zjawiskom wykluczenia społecznego osób skrajnie ubogich i zagrożonych bezdomnością tj. zmierzających do wyprowadzenia z bezdomności „Nowy start” w kocie 15.700,00 zł.

Województwo Śląskie- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej:
2007 rok - w zakresie pomocy społecznej na realizację zadania "Obudź się już wiosna" które dotyczy reintegracji społecznej w obszarach dotkniętych ubóstwem w kwocie 29.950,00 zł.
2008 rok - z zakresu pomocy społecznej „Szansa dla wszystkich” w kocie 49.000,00 zł.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego:
2008 rok - Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym „Życie poza szkołą” - świetlica środowiskowa z elementem socjoterapii - projekt partnerski (Lider:Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości) w kwocie ogółem 663.398,00 zł., w tym udział F.Ch.ADULLAM w kwocie 447.756,00 zł

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej:
2006 rok - realizacja na podstawie dokumentu” Podstawowe kierunki działań Rządu w zakresie realizacji Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2006”
zadania „Dom miłości bliźniego” w zakresie organizacji i prowadzenia Punktu
Konsultacyjnego (udzielanie bezpłatnych porad prawno - socjalno - bytowych)
w kwocie 23.580,00 zł.
2007 rok - realizacja na podstawie dokumentu” Podstawowe kierunki działań Rządu w zakresie realizacji Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2007”
zadania „ Życie poza szkołą” w formie utworzenia i prowadzenia Integracyjnego
Centrum dla młodzieży i dzieci jako formy przeciwdziałania zagrożeniu wykluczeniem
społecznym wśród dzieci i młodzieży w kwocie 44.328,00 zł.
2008 rok - realizacja zadania w ramach „Toru centralnego” programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej pt. „Powrót osób bezdomnych do społeczności”, polegający na świadczeniu na rzecz osób bezdomnych usług socjalnych w kwocie 101.700,00 zł.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.