• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "AMICUS"
    KRS 0000068484

Cele Stowarzyszenia:
Celem Stowarzyszenia jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego ze szczególnym uwzględnieniem miasta Lublińca i regionu śląskiego, inicjowanie i wspieranie aktywności społecznej mieszkańców oraz zwiększanie udziału organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu problemów lokalnych.
Dla realizacji tego celu Stowarzyszenie organizuje i prowadzi działania pomocowe, edukacyjne, oświatowe i w obszarze kultury, służące kształtowaniu aktywnych postaw obywateli wobec problemów społecznych, dotyczących poprawy jakości życia oraz związanych z wypełnianiem obowiązków i honorowaniem spraw obywatelskich.

Stowarzyszenie realizuje zadania statutowe kierując się zasadami równoprawności, szacunku i tolerancji.

Działania statutowe Stowarzyszenia dotyczą:
a) wspierania rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego poprzez promowanie i wspieranie działalności organizacji pozarządowych, działania na rzecz tworzenia trwałej i partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z administracją i innymi podmiotami w rozwiązywaniu problemów społecznych.
b) organizowania pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz pomocy osobom niepełnosprawnym ze szczególnym uwzględnieniem osób upośledzonych umysłowo i zaburzonych psychicznie.
c) wspierania rozwoju inicjatyw społeczności lokalnych i przedsięwzięć wspólnotowych.
d) kreowania postaw obywatelskich i prospołecznych, ze szczególnym uwzględnieniem działań przeciwdziałających wykluczeniu i patologiom społecznym oraz promujących integrację.
e) przeciwdziałania zjawisku ignorowania problemów społecznych w oparciu o stereotypy i uprzedzenia, ze szczególnym uwzględnieniem praw kobiet i dzieci oraz grup dyskryminowanych ze względu na status społeczny, pochodzenie czy wybór modelu życia.
f) inicjowania i realizacji programów przyczyniających się do ograniczania bezrobocia poprzez aktywizację społeczną, w tym wspieranie wolontariatu oraz integrację i reintegrację zawodową osób bezrobotnych.
g) inicjowania i realizacji programów na rzecz godnego życia, samodzielności życiowej, rozwoju oraz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, w tym wspierania współpracy na rzecz kompleksowego rozwiązywania problemów tych środowisk.
h) inicjowania i realizacji programów edukacyjnych i kulturalnych przyczyniających się do wzrostu zainteresowania działalnością społeczną, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk młodzieżowych, a także organizowanie wypoczynku, wycieczek, obozów dla dzieci i młodzieży.
i) współpracy regionalnej, międzyregionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej, w tym ze środowiskami polonijnymi w realizacji w/w celów.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.