• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Katolickie Stowarzyszenie Pomocy im. Św. Brata Alberta
    KRS 0000069061

Misja
Działalność charytatywna i opiekuńczo-wychowawcza dla dzieci, młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, pomoc osobom dorosłym pozostającym w biedzie i nie radzącym sobie z problemami życia codziennego, opieka nad osobami starszymi, samotnymi i wymagającymi szczególnej troski, pomoc osobom bezdomnym, spotkania integracyjne, szkolenie wolontariatu, działalność na polu rynku pracy we współpracy z Urzędem Pracy, organizowanie paczek świątecznych, wycieczek dla podopiecznych, różnych form działalności kulturalno-oświatowej,
integracja społeczna i zawodowa dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz pomoc ich rodzinom.

Prowadzone działania
- Działalność charytatywna łącznie z dożywianiem dzieci, młodzieży i osób dorosłych,bezrobotnych,także bezdomnych,osób starszych,samotnych specjalnej troski
- działalność opiekuńczo-wychowawcza i kulturalno-oświatowa dla podopiecznych,
- pośrednictwo pracy, szkolenie wolontariatu, prowadzenie staży, włączanie się w programy Urzędu Pracy,
- prowadzenie integracyjnej działalności międzypokoleniowej
- integracja społeczna i zawodowa osób bez pracy, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Ostatnią inicjatywą Stowarzyszenia jest utworzenie Centrum Integracji Społecznej w Płocku (status nadany przez wojewodę mazowieckiego w 2008 r). Centrum działa od momentu jego powołania do chwili obecnej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.