• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Bank Żywności Suwałki - Białystok
    KRS 0000069745

Bank Żywności jest organizacją pozarządową, której celem jest zmniejszanie obszarów niedożywienia w naszym regionie oraz walka z marnotrawstwem żywności. Bank nie prowadzi działalności gospodarczej.

Działalność Banków Żywności:
- Wyszukiwanie rezerw żywności produkowanej w nadmiarze, niewykorzystanej lub niehandlowej (nadwyżki produkcji przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego) lub produkty, które nie mogą zostać skierowane do handlu, ale nadają się do konsumpcji );
- Pozyskiwanie nadwyżek handlowych z hurtowni i sieci sprzedaży detalicznej, które są wycofane ze sprzedaży, ale nie są przeterminowane;
- Pozyskiwaniu żywności oraz płodów rolnych od lokalnych producentów, przetwórców;
- Organizowanie zbiórek żywności w placówkach handlowych;
- Nieodpłatne przekazywanie całej pozyskanej żywności na rzecz organizacji charytatywnych, które kierują ją bezpośrednio do potrzebujących;
- Prowadzenie pełnej ewidencji księgowo-magazynowej zarówno otrzymanych jak i wydawanych towarów.

Prowadzone działania:
- Stałe pozyskiwanie i dystrybucja żywności,
- Stała współpraca z organizacjami pozarządowymi z terenu całego woj. podlaskiego,
- Koordynacja i monitoring organizacji współpracujących z Bankiem Żywności,
- "Wypełnianie białych plam" na mapie organizacji pozarządowych niosących pomoc w formie dystrybucji żywności,
- Pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez dostarczanie żywności,
- Wspieranie działań na rzecz wyrównywania szans dzieci rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez zaspokojenie ich podstawowych potrzeb,
- Przeprowadzenie zbiórek żywności: Wielkanocnej, Podziel się Posiłkiem i Świątecznej,
- Udział w szkoleniach organizowanych przez Federację Polskich Banków Żywności (FPBŻ) w celu bardziej skutecznego działania i usprawniania dotychczasowych działań,
- Realizacja programu "Dostarczanie Żywności dla Najuboższej Ludności UE 2007" - PEAD 2007 na terenie Województwa Podlaskiego.

W roku 2007 Bank Żywności w Suwałkach przekazał 1.765.450,00 kg żywności poprzez 73 organizacji pozarządowych dla ok. 60 000 tys. potrzebujących.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.