• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Szkoła Otwartych Serc" przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi imienia Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF w Malborku
    KRS 0000070411

Misja
Pragniemy, aby nasza szkoła była postrzegana w środowisku jako Szkoła Otwartych Serc. To wyznaczy fundamentalne wartości wychowania i kształtowania młodego człowieka. Ta idea to program każdego nauczyciela, który ma dar współodczuwania z drugim człowiekiem, wnikania w jego świat wewnętrzny z gotowością uznania jego odrębności i uszanowania godności osoby.

Serce jest sprawiedliwe, kiedy prawdziwa miłość pozwala kształtować klimat współpracy, rozwiązywać troski między nauczycielem i uczniem, dyrektorem i pracownikiem, między szkołą a rodziną. Szkoła jako przestrzeń nadziei to taka szkoła otwartych serc, gdzie przestrzeń wspólnej pracy nad dzieckiem rodzi się z solidarności ludzkich serc. Szkoła z sercem ma dochować wierności uczniom: jeśli naukę rozpoczyna grupa 25 dzieci - to "zgubienie" po drodze choćby jednego ucznia stawia pod znakiem zapytania cały fundament etyczny szkoły.

Wierność oznacza zatem trwanie przy uczniu i jego rodzinie bez względu na wszystko, a szczególnie wtedy, gdy pojawiają się trudności wychowawcze i zaniedbanie w nauce. Wiara w potencjał rozwojowy i twórczy każdego ucznia - bez wyjątku, to jedna z najważniejszych cech szkoły, jaką pragniemy stworzyć.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
- wspieranie działalności innowacyjnej i edukacyjnej, przedsięwzięć wychowawczych w odniesieniu do Programu Szkoły Otwartych Serc, działalności kulturalnej i sportowej oraz działalności pozalekcyjnej;
- współpracę z instytucjami państwowymi, samorządem lokalnym, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi, którym są bliskie sprawy oświaty i wychowania, nauki i kultury oraz problematyka dziecka i jego rodziny a także z Kościołami i organizacjami charytatywnymi, mając na uwadze podmiot działalności Fundacji;
- wspieranie Programu Szkoły Promującej Zdrowie;
- wzbogacanie warsztatu dydaktycznego szkoły i pomoc w ukończeniu inwestycji szkolnych;
- współpracę z uczelniami wyższymi oraz wsparcie finansowe i rzeczowe w kształceniu nauczycieli i realizacji programów autorskich;
- szkolenie rodziców w zakresie pomocy i wsparcia procesu edukacyjnego i wychowawczego ucznia;
- pomoc dziecku zdolnemu poprzez finansowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych, wsparcie funduszu stypendialnego oraz organizacji działalności naukowo-badawczej dla potrzeb szkoły i poradnictwa rodzinnego;
- dofinansowywanie wyjazdów uczniów szkoły z rodzin ubogich na kolonie i obozy letnie;
- zbieranie środków i przekazywanie ich na dożywianie dla rodzin ubogich;
- dofinansowywanie podręczników, przyborów szkolnych, odzieży, leków dla osób niepełnosprawnych, chorych i ubogich;
- pomoc w organizacji a następnie wspieranie działalności poradni rodzinnej na terenie szkoły.

Prowadzone działania
Za zgromadzone fundusze zakupiono dotychczas lub dofinansowano:
- pomoce dydaktyczne wzbogacające szkolny warsztat pracy terapeutycznej do pracy indywidualnej - zakupiono sprzęt RTV tj. telewizor, wideo do klasy, maszynę Braille`a, komputer do zajęć indywidualnych, zestaw pomocy rehabilitacyjnych z PFRON-u;
- brakującą sumę do zakupu komputera dla uczennicy z autyzmem;
- wydano kartki świąteczne, które przygotowali uczniowie szkoły;
- wydano kalendarz na rok 2003 ze zdjęciami uczniów naszej szkoły;
- pomoc w zakresie pokrycia kosztów zabiegów rehabilitacyjnych dla dwojga uczniów z MPDz;
- zabieg operacyjny dla chłopca z rozszczepieniem podniebienia.
Fundacja tworzy również konta pomocnicze dla organizowanych akcji.

Aktualne formy działań:
- Bal Dobrych Serc,
- Akademia Ruchu Cardio,
- działalność wydawnicza (kalendarz, tomy wierszy uczniów),
- zajęcia wspierające rozwój dzieci (np. logopedia, rehabilitacja),
- imprezy integracyjne (np. festyn integracyjny),
- konferencje.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.