• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polkowickie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski "Radosne Serca"
    KRS 0000070484

Misja
Opieka, wychowanie i terapia dzieci i młodzieży specjalnej troski.
Wspieranie działań integrujących dzieci i młodzież specjalnej troski ze środowiskiem dzieci zdrowych.
Przeciwdziałanie patologiom społecznym.
Utworzenie świetlicy terapeutyczno-rehabilitacyjnej oraz domu dziennego pobytu dla dzieci i młodzieży specjalnej troski.

Prowadzone działania
Utworzenie i rozbudowa Ośrodka Hipoterapeutycznego oraz Poradi Porażenia Mózgowego.
Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu, w którym m.in. prowadzone są zajęcia z muzykoterapii i terapii zajęciowej.
Zapewnienie opieki lekarzy specjalistów - neurologa, alergologa, specjalisty od rehabilitacji, pedagoga i logopedy.
Organizowanie turnusów rehabilitacyjno-wypoczynkowych dla opiekunów z dzieckiem.
Pomoc rodzicom w poznaniu przepisów na temat niepełnosprawnych.
Pomoc w załatwieniu pracy w zakładach pracy chronionej. Podejmowanie działań na rzecz utworzenia takiego zakładu.
Ułatwienia wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.