• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na Rzecz Integracji z Dziećmi i Młodzieżą Niepełnosprawną "Wszyscy Razem"
    KRS 0000070740

Działamy już od 13 lat, w tym od 8 lat mamy siedzibę w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zamościu przy ul. Śląskiej 45A.
Naszą misją jest niesienie wszechstronnej pomocy dzieciom i ich rodzinom w ramach integracji.
Możemy poszczycić się inicjatywą w powołaniu pierwszych w regionie przedszkoli i szkół o charakterze integracyjnym. Obecnie wspieramy działalność tych placówek oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zamościu. Działamy na rzecz poprawy warunków edukacji i rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i ich rodzin.
Wspomagamy dzieci niemówiące, autystyczne, z niepełnosprawnościami sprzężonymi – niedowidzeniem, niedosłuchem, niepełnosprawnością ruchową i intelektualną.
Jako nieliczni w Polsce aktywnie włączamy się w propagowanie problematyki AAC. Przez 6 kolejnych lat (2007-2012), cyklicznie z okazji Międzynarodowego Miesiąca AAC organizowaliśmy koncerty dla dzieci niemówiących i ich rodzin, nauczycieli i terapeutów, w których występowały dzieci niemówiące ze wszystkich placówek kształcenia specjalnego i integracyjnego województwa lubelskiego.
Obecnie prowadzimy szkolenia i konferencje z dziedziny AAC dla nauczycieli, rodziców i słuchaczy ośrodków doskonalenia nauczycieli. Przygotowujemy publikacje dla dzieci niemówiących i ich rodziców np. śpiewniki. Organizujemy szkolenia specjalistyczne dla rodziców dzieci niepełnosprawnych i nauczycieli z różnych dziedzin zgodnie z potrzebami.
Od 13 lat, cyklicznie organizujemy Wojewódzki Konkurs Twórczości "Zawsze niech będzie..." o charakterze integracyjnym. Konkurs adresowany jest do uczniów uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i uczestników warsztatów terapii zajęciowej z terenu województwa lubelskiego. Jego głównym celem jest propagowanie idei integracji z osobami niepełnosprawnymi poprzez różne formy twórczości dzieci i młodzieży (plastyczną, literacką i muzyczną)oraz wspólną prezentację ich osiągnięć. W ciągu 13 lat w konkursie wzięło udział około 8 tysięcy uczestników. Od roku 2014 organizujemy Regionalne Prezentacje Artystyczne Osób Niepełnosprawnych po hasłem "Co nam w duszy gra...". Prezentacje adresowane są do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ze szkół specjalnych, integracyjnych, ośrodków szkolno-wychowawczych i uczestników warsztatów terapii zajęciowej.
Członkami Stowarzyszenia są przede wszystkim nauczyciele Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zamościu oraz kilkoro rodziców dzieci niepełnosprawnych.
Członkowie Zarządu Stowarzyszenia pracują w stowarzyszeniu społecznie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.