• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    AXIS Stowarzyszenie Pomocy dla Chorych po Urazie Rdzenia Kręgowego
    KRS 0000070747

Stowarzyszenie jest organizacją społeczną zrzeszającą osoby po urazie rdzenia kręgowego, rodziny, opiekunów oraz osoby działające w ruchu rehabilitacji.

Celem działania Stowarzyszenia jest:
- prowadzenie działalności w sferze zadań publicznych na rzecz osób z niepełnosprawnością po urazach rdzenia kręgowego znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej;
- umożliwienie osobom po urazach rdzenia kręgowego rehabilitacji prowadzącej do pełnego powrotu funkcji ruchowej oraz osiągnięcia jak największej aktywności społecznej;
- upowszechnienie metod rehabilitacji prowadzących do możliwie najpełniejszego powrotu do zdrowia;
- działalność umożliwiająca osobom po urazach podejmowanie pracy zawodowej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.