• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Federacja Caecilianum
    KRS 0000071157

Misja:
1) Pielęgnowanie muzyki religijnej i podnoszenie poziomu jej wykonywania,
2) kształtowanie estetyki muzycznej zgodnie z nauką Kościoła rzymsko-katolickiego,
3) kultywowanie tradycyjnych form śpiewu liturgicznego,
4) promowanie wartościowej twórczości muzycznej zespołowej i solistycznej (wokalnej, wokalno-instrumentalnej i instrumentalnej),
5) działalność naukowa, edukacyjna, oświatowo-wychowawcza w zakresie muzyki i śpiewu sakralnego,
6) działalność ekspercka, inicjowanie badań naukowych w dziedzinie kultury i sztuki sakralnej,
7) ochrona dóbr religijnej kultury, sztuki i tradycji muzycznej, wokalno-instrumentalnej i instrumentalnej),
8) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, a zwłaszcza pomoc Zespołom, chórom,
9) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
10) inspirowanie działań zmierzających do realizacji postanowień Kościoła dotyczących muzyki i śpiewu,
11) kształtowanie pozytywnych postaw odpowiedzialności za Kościół,
12) przyczynianie się do pogłębiania wiary i wrażliwości na wartości duchowe,
13) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży zgodnie z nauczaniem Kościoła.

Prowadzone działania:
1) Cykl warsztatów emisyjnych i dyrygenckich adresowane do członków chórów kościelnych (wszystkich, nie tylko zrzeszonych w Związku)
2) organizowanie przeglądów, konkursów i spotkań chórów
3) organizowanie konkursu kompozytorskiego
4) prowadzenie biblioteki nutowej w tym stworzenie i prowadzenie internetowej biblioteki nutowej: www.biblioteka.caecilianum.webd.pl

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.