• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej im. Świętego Józefa, Sebastiana Pelczara Biskupa
    KRS 0000071770

Misją Stowarzyszenia jest wspomaganie rodzin i osób w kształtowaniu ich życia zgodnie z zasadami etyki katolickiej, zawartymi między innymi w encyklice „Humanae Vitae”, adhortacji apostolskiej „Familiaris Consortio” oraz „Karcie Praw Rodziny”. Prowadzenie wyżej wymienionej działalności odbywać się będzie na rzecz rodzin i jej członków znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w stosunku do społeczeństwa.

Prowadzone działania:
1. Reprezentowanie interesów rodzin katolickich wobec władz publicznych.
2. Organizowanie pomocy moralnej, materialnej i prawnej rodzinom, samotnym matkom, ojcom i opiekunom, rodzinom wielodzietnym oraz rodzinom zagrożonym przez współczesne choroby społeczne.
3. Organizowanie prelekcji, sympozjów, spotkań formacyjnych i innych form działalności, mających na celu podnoszenie kultury życia małżeńskiego i rodzinnego.
4. Organizowanie kursów przedmałżeńskich, sieci katolickich poradni rodzinnych, szkół rodzenia i innych kursów podnoszących świadomość odpowiedzialności za małżeństwo i rodzinę.
5. Prowadzenie działalności wydawniczej i kolportażowej.
6. Prowadzenie przedszkoli i szkół.
7. Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych.
8. Organizowanie różnych form zajęć dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych.
9. Organizowanie obozów i kolonii dla dzieci, wczasów dla rodzin oraz innych form wypoczynku.
10. Organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych i rekreacyjnych.
11. Prowadzenie ośrodka adopcyjno-opiekuńczego.
12. Prowadzenie studium życia rodzinnego.
13. Organizowanie zbiórki środków finansowych i rzeczowych, artykułów żywnościowych dla najuboższych rodzin w środowisku lokalnym oraz dla ofiar katastrof i klęsk żywiołowych.
14. Organizowanie konferencji, prelekcji, spotkań, wystaw o tematyce patriotycznej, religijnej i społecznej.
15. Udział Stowarzyszenia w uroczystościach patriotycznych i religijnych.
16. Udzielanie porad prawnych i pomocy osobom niepełnosprawnym w ich kontaktach z samorządem lokalnym.
17. Organizowanie poradnictwa, w tym prawnego, osobom poszukującym pracy i zagrożonych utratą pracy.
18. Wspomaganie inicjatyw samorządowych w zakresie rozwoju i funkcjonowania wspólnot lokalnych.
19. Współpraca z administracją państwową, samorządem lokalnym i innymi organizacjami pozarządowymi.
20. Udział członków Stowarzyszenia w wyborach powszechnych.
21. Prowadzenie jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, m.in.:
a) placówek wspierania rodziny;
b) placówek pieczy zastępczej;
c) poradni specjalistycznych;
d) placówek wsparcia dziennego;
e) innych placówek z zakresu pomocy społecznej służących rodzinom, dzieciom, młodzieży i dorosłym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.