• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Światło - Życie"
    KRS 0000071891

Misja
Prowadzenie działalności wychowawczej i uświadamiającej dla ograniczenia przyczyn i skutków patologii i zagrożeń społecznych jak alkoholizm, narkomania i nikotynizm. Upowszechnianie wzorców osobowych i rodzinnych służących wychowaniu człowieka wolnego od wszelkich uzależnień szkodliwych społecznie i otwartego na potrzeby innych ludzi. Udzielanie pomocy pozbawionym opieki, niepełnosprawnym, kobietom nie mającym warunków do wychowywania dzieci, oraz innym ludziom wymagającym szczególnej troski.

Prowadzone działania
Fundacja prowadzi Świetlicę Środowiskową "Akwarium" w Tarchominie, w której prowadzone są warsztaty socjoterapeutyczne oraz dzieci otrzymują pomoc logopedy. W Katowicach prowadzony jest Ośrodek Profilaktyczno-Szkoleniowy im. ks. F. Blachnickiego, który pomaga osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodziną, promuje trzeźwy styl życia poprzez organizowanie szkoleń dla wodzirejów zabaw i wesel bezalkoholowych a także wspiera osoby samotne. W lubelskim oddziale Fundacji pomoc mogą znaleźć osoby, które pragną podjąć walkę ze skłonnościami homoseksualnymi, w Kielcach dzięki porozumieniu z Kieleckim Bankiem Żywności rozprowadzamy żywność wśród najuboższych. Fundacja co roku prowadzi Obóz im. Jana Bosko dla dzieci z Domów Dziecka i rodzin najuboższych, a także organizuje wypoczynek letni dla młodzieży.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.