• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży
    KRS 0000071941

Misja:
Wspieranie inicjatyw wychowawczych i pro zdrowotnych, zapobiegających powstawaniu niedostosowania społecznego oraz wszelkiego rodzaju uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Organizowanie, finansowanie i prowadzenie zajęć terapeutycznych, edukacyjno - oświatowych i profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą oraz z osobami bezpośrednio zaangażowanymi w procesy wychowawcze i pro zdrowotne dzieci i młodzieży. Prowadzenie działalności szkoleniowej, informacyjno-oświatowej oraz wydawniczej w celach profilaktycznych. Aktywizacja społeczeństwa w celu uwrażliwienia na potrzeby dzieci i młodzieży. Zmniejszanie szkód wynikających z uzależnień i im przeciwdziałanie.

Prowadzone działania:
Organizowanie i prowadzenie działań w Profilaktyczno-Rozwojowym Ośrodku Młodzieży i Dzieci ’PROM’. Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego, ogólnopolskiego telefonu "Pomarańczowa Linia" 801-14-00-68, programów profilaktycznych dla młodzieży ’Tak czy nie’ i ’Śnieżna Kula’ i in. Prowadzenie grup samopomocowych Alateen dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz grup psychoedukacyjnych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży. Ponadto prowadzenie grup psychoedukacyjnych dla rodziców, grup terapeutycznych dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) oraz grup dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi. Prowadzenie szkoleń dla nauczycieli, pedagogów i wychowawców oraz innych grup zawodowych stykających się z problemem uzależnień w rodzinie. Organizowanie staży i praktyk dla studentów. Prowadzenie stałej współpracy konsultacyjno-informacyjnej z lokalnymi i ogólnopolskimi środkami masowego przekazu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.