• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Katolickie Stowarzyszenie "Służba Człowiekowi"
    KRS 0000071988

Cele Stowarzyszenia:
1. działania na rzecz osób niepełnosprawnych upowszechniające w społeczeństwie problemy i potrzeby tych osób oraz kształtowanie właściwego stosunku do tych zagadnień, a także przeciwdziałanie każdej formie dyskryminacji osób niepełnosprawnych z powodu ich ułomności fizycznej bądź umysłowej,
2. niesienie pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, objętym działalnością Stowarzyszenia, zwłaszcza pomocy moralnej, duchowej, oświatowo-wychowawczej, prawnej, medycznej a także charytatywnej i społecznej oraz pomocy w wyrównywaniu szans tych rodzin i osób;
3. zabieganie w organach administracji państwowej i samorządowej o likwidację wszelkich barier, zwłaszcza architektonicznych, z powodu których ograniczone są prawa osób niepełnosprawnych,
4. organizowanie i prowadzenie własnych placówek rehabilitacyjno-adaptacyjnych i opiekuńczych, kulturalnych i wychowawczych dla osób niepełnosprawnych i innych potrzebujących pomocy oraz współdziałanie z tego rodzaju placówkami w kraju i za granicą,
5. propagowanie idei zrozumienia, życzliwości i pomocy osobom potrzebującym, zgodnie z duchem Ewangelii i nauką Kościoła,
6. sesje formacyjne służące odnajdywaniu duchowej inspiracji oraz przekazywaniu odpowiedniej wiedzy i umiejętności pozwalających w najwłaściwszy sposób towarzyszyć osobom niepełnosprawnym,
7. upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz prowadzenie działalności informacyjnej i kulturalnej,
8. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz krajoznawstwa i organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży;
9. inicjowanie, opiniowanie i uczestniczenie w pracach legislacyjnych dotyczących warunków życia osób niepełnosprawnych
10. podejmowanie interwencji w interesie osób objętych działalnością Stowarzyszenia,
11. podejmowanie działań zmierzających do integrowania osób niepełnosprawnych w środowisku ludzi zdrowych,
12. prowadzenie działalności wydawniczej oraz działalności gospodarczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
13. wspieranie organizacyjne i finansowe działalności Centrum Pastoralnego przy Parafii św. Michała Archanioła w Zamościu.
14. spotkania wspólnoty, pielgrzymki krajowe i zagraniczne, wycieczki, obozy wakacyjne oraz inne działania służące umacnianiu więzi międzyosobowych, pogłębianie życia duchowego członków Stowarzyszenia przez:
- rekolekcje,
- wspólną modlitwę
- konferencje religijne,
- zapoznanie z katolicką nauka społeczną, szczególnie w dziedzinie pomocy bliźniemu,
15. gromadzenie środków finansowych i materialnych na realizację celów statutowych Stowarzyszenia;
16. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
17. działalność na rzecz mniejszości narodowych;
18. działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia;
19. promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych utratą pracy i osób niepełnosprawnych;
20. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
21. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
22. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
23 propagowanie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, prowadzenie własnych placówek oświatowo-wychowawczych oraz działalność informacyjno-doradczo- szkoleniowa;
24. podejmowanie działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
25. podejmowanie działań na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
26. upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;
27. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
28. ratownictwo i ochronę ludności oraz pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
29. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
30. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
31. promocja i organizacja wolontariatu;
32. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe i podmioty określone w art.3 ust.3 ustawy z dn.24.04.2003r. O działalności pożytku publicznego (z póz. zmianami).
33. organizowanie i prowadzenie innych form działalności i podejmowanie inicjatyw mających na celu dobro osób objętych działalnością Stowarzyszenia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.