• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Wspierania Kształcenia Młodzieży
    KRS 0000072393

Misja
1. organizacja kursów doszkalających zawodowych i językowych.
2. szkolenie i doskonalenie kadry nauczającej zwłaszcza w zakresie nowatorskich technik nauczania związanych z sugestopedią oraz psychostymulacją.
3. organizowanie różnorodnych form turystyki, sportu, rekreacji, rehabilitacji, wydawanie gazetek, a także propagowanie treści programowych stowarzyszenia w środkach masowego przekazu.
4. współpraca z władzami oświatowymi szkół i wyższych uczelni oraz urzędami administracji państwowej i samorządowej.
5. organizowanie wymiany doświadczeń z placówkami zagranicznymi w zakresie doskonalenia kadry nauczającej oraz praktyk i kursów językowych dla młodzieży.
6. niesienie pomocy niepełnosprawnym i ofiarom klęsk żywiołowych, katastrof, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i zagranicą.
7. realizacja zadań na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.
8. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Prowadzone działania
Stowarzyszenie aktualnie przygotowuje się do organizacji w lipcu 2007 X letniej szkoły kultury, języka polskiego, niemieckiego i ukraińskiego. W szkole tej udział weźmie 25 osób z Polski, po 10 z polonii niemieckiej i ukraińskiej. Uczestnicy to młodzież z gimnazjów i liceów osiągająca najlepsze wyniki w nauce, wywodząca się z rodzin o niskim statusie ekonomicznym. Przedsięwzięcie to organizowane jest z naszymi partnerami. Ze strony niemieckiej współorganizatorem jest stowarzyszenie Urania Barnim e.V zaś ze strony ukraińskiej Lwowski Okręgowy Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy. W trakcie zajęć -oprócz nauki języków i poznawania kultur narodowych, poświęca się wiele uwagi problemom funkcjonowania Unii Europejskiej, patologiom społecznym, psychologii, a także obsługi komputerów. W związku z tym, że szkoła organizowana jest w Dziwnowie nad morzem młodzież ma doskonałe warunki do wypoczynku i uprawiania sportu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.