• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Ochotnicza Straż Pożarna Częstochowa - Błeszno
    KRS 0000072767

Misja:
Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami.
Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, powodzi, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz udział w innych klęskach i zdarzeniach mających na celu ratowanie mienia i życia ludzkiego.
Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.

Upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej.
Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu straży.
Działania na rzecz ochrony środowiska i ochrony ludności.

Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych.

Prowadzone działania:
OSP Błeszno działa na rzecz wszystkich mieszkańców Częstochowy jaki i innych miejscowości, uczestnicząc w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.