• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży - ASSITEJ
    KRS 0000072850

Misja:
Inspirowanie i popieranie nowatorskich poczynań w dziedzinie teatru dla dzieci i młodzieży.
Organizowanie wymiany doświadczeń z podobnymi ośrodkami teatralnymi.
Wydawanie opinii, umożliwienie kontaktu między twórcami z różnych krajów.
Rozwijanie dramaturgii i krytyki teatralnej, poświęconej teatrowi dla dzieci i młodzieży.
Upowszechnianie edukacji teatralnej wśród dzieci i młodzieży.

Prowadzone działania:
Propagowanie polskiego teatru dla dzieci i młodzieży w świecie.
Prowadzenie działalności wydawniczej.
Przyznawanie Atestów - Świadectw Wysokiej Jakości i Poziomu Artystycznego dla najlepszych polskich przedstawień dla dzieci i młodzieży oraz dorocznych Nagród im. Jana Dormana dla najlepszego polskiego i zagranicznego twórcy w teatrze dla dzieci.
Organizacja w Warszawie Międzynarodowego Festiwalu Teatrów dla Dzieci i Młodzieży "Korczak", Konkursu dla Młodych Dramaturgów "Szukamy Polskiego Szekspira" i Konkursu "Młodzi Tłumacze" dla młodzieży.
Prowadzenie Szkoły Aktorskiej Haliny i Jana Machulskich dla dorosłych oraz Ogniska Teatralnego "U Machulskich" dla młodzieży.
Prowadzenie kursów i warsztatów dramy w Warszawie i całej Polsce.
Letnie teatralne warsztaty dramaturgiczno-translatorskie i warsztaty teatralne.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.