• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja dla Leczenia Dzieci i Dorosłych Chorych na Serce Leczonych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne
    KRS 0000072861

Misja
Rozwój form lecznictwa, stwarzanie dogodnych warunków stałego rozwoju prac badawczo-naukowych, popularyzowania nowoczesnych form oświaty zdrowotnej oraz finansowanie aparatury diagnostyczno-leczniczej.

Prowadzone działania
Cele Fundacja realizuje poprzez udzielanie organizacyjnej, rzeczowej i finansowej pomocy Samodzielnemu Szpitalowi Klinicznemu nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Górnośląskiego Centrum Medycznego, będącemu największym zakładem lecznictwa kardiologiczego na Śląsku. W szczególności pomoc dotyczy działań służących: unowocześnieniu form lecznictwa i jego podnoszeniu na wyższy poziom a w tym: doskonalenie form diagnostyki, leczenia i zapobiegania, optymalizacji i zwiększeniu zakupów aparatury diagnostyczno-leczniczej, pozostałego sprzętu medycznego i wyposażenia związanego z procesem leczenia, oraz środków farmaceutycznych, przedmiotów implantacyjnych i środków pomocniczych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.