• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Przywrócić Dzieciństwo Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka"
    KRS 0000073376

Misja:
Tworzenie właściwych warunków rozwoju dzieci i młodzieży poprzez popularyzowanie myśli pedago-gicznej K. Lisieckiego "Dziadka", jego metod i form pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą mającą trudności w nauce, kłopoty życiowe i materialne - zagrożonej społecznym niedostosowaniem.
Wspieranie materialne, merytoryczne i organizacyjne istniejących placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładanie i prowadzenie własnych placówek opiekuńczych dla dzieci i młodzieży, a także dla osób dorosłych i starszych.
Wspieranie finansowe i organizacyjne w/w Koła Wychowanków dla podtrzymywania więzi emocjonalnych, samopomocy koleżeńskiej i innych działań statutowych.

Prowadzone działania:
Stała i bieżąca pomoc dzieciom z istniejących ognisk "Dziadka" Lisieckiego.
Propagowanie dorobku pedagogicznego K. Lisieckiego w kraju i zagranicą.
Tworzenie nowych ognisk.

Dokonania:
W r. 1988 z inicjatywy Koła Wychowanków powołano Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego im. K. Lisieckiego. KKWR uruchomił już ponad 200 środowiskowych ognisk wychowawczych w Polsce wzorując się na pedagogice i dorobku K. Lisieckiego i podejmując problematykę tzw. "dzieci ulicy";
W maju 1990 r. z inicjatywy Koła Wychowanków otwarto ognisko wychowawcze w Puławach.
Listopad 2000 - zorganizowanie międzynarodowej Konferencji edukacyjnej.
2000/2001 - w ścisłej współpracy z Zarządem Gminy Bielany podjęto adaptację budynku pod nowe ognisko przy ul. Broniewskiego 56A w Warszawie, które zostanie otwarte w marcu 2001 r.
Grudzień 2000 r. - w plebiscycie ogłoszonym przez WOT i "Gazetę Wyborczą" Kazimierz Lisiecki "Dziadek" został wybrany piątym "Warszawiakiem Stulecia";
Styczeń/luty 2001 i 2002 - Towarzystwo otrzymało zaproszenie od UNICEF do uczestnictwa w Sesji Komitetu przygotowującego Światowy Szczyt ONZ na rzecz Dzieci.
2001 r. IX, - otwarcie Ogniska "Dudziarska" na osiedlu Olszynka Grochowska.
2002 r. otwarcie Klubu "Dudziarska" dla młodzieży starszej.
VI,2004 - plener malarski "Aktor z ogrodem w tle". Dzieci z Ognisk "Dziadka" Lisieckiego malowały znanych aktorów.
VII,2004 - Otwarcie Klubów dla młodzież przy ul. Gajcego 11 i ul. Z. Nałkowskiej 11 na Bielanach
X, 2004 - Otwarcie wystawy poplenerowej w "Teatrze na Wyspie" w Łazienkach. W trakcie uroczystości Ambasador Niemiec Pan Rheinhardt Schweppe wręczył T-twu czek na kwotę 15 tys. zł.
I, 2005 - Otwarcie Klubu dla młodzieży na Bemowie.
III, 2006 - Tytuł Honorowego Prezesa Towarzystwa "Przywrócić Dzieciństwo" przyjęła Pani Prezydentowa - Maria Kaczyńska, powracajac tym samym do tradycji przedwojennej, gdy Prezesem Honorowym Towarzystwa była Pani Prezydentowa-Maria Mościcka.
VI, 2006 - II edycja pleneru malarskiego "Aktor z ogrodem w tle", z udziałem polskich aktorów.
VI,2006- udział w letniej gali BCC, aukcja obrazów namalowanych podczas pleneru.
XI,2006- V edycja Akcji "Ławka dla Łazienek Królewskich-Dom dla Dzieci Ulicy" z udziałem Pani Prezydentowej Marii Kaczyńskiej.
VII 2006-II 2007, realizacja pierwszego programu, współfinansowanego ze środków EFS, "Lepsze perspektywy-wsparcie zawodowe dla mieszkańców Osiedla Dudziarska".

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.