• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Federacja Konsumentów
    KRS 0000075284

Misja Federacji Konsumentów jest tożsama z misją wszystkich organizacji konsumenckich działających na świecie. Jest nią WZMACNIANIE POZYCJI KONSUMENTA NA RYNKU oraz OCHRONA INTERESÓW I PRAW KONSUMENTA.

Misję realizujemy poprzez prowadzenie BEZPŁATNEGO poradnictwa prawnego, edukację i informację konsumencką a także poprzez wpływanie na kształt i realizację polityki konsumenckiej państwa oraz ustawodawstwo dotyczące konsumentów. Celem, do którego zmierzamy jest tworzenie efektywnego systemu ochrony interesów konsumentów indywidualnych zapewniającego należne im prawa do:
- wyboru towarów i usług o jakości odpowiadającej cenom,
- dostępu do rzetelnej informacji o towarach i usługach,
- ochrony przed produktami i usługami niebezpiecznymi dla życia i zdrowia,
- zaspokajania podstawowych potrzeb,
- wyrażania opinii o polityce konsumenckiej państwa oraz działaniach producentów i handlowców,
- pozytywnego załatwiania uzasadnionych reklamacji,
- edukacji konsumenckiej,
- życia w zdrowym środowisku naturalnym.

Od samego początku istnienia Federacja Konsumentów bierze aktywny udział w tworzeniu systemu ochrony konsumentów oraz kreowaniu polityki państwa. Znalazło to wyraz m.in. w:
-obowiązującej od 1997 r. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zawierającej art.76, którego treść zaproponowała Federacja Konsumentów. Nakłada on na wszystkie władze publiczne obowiązek ochrony konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi.
- przekształceniu w 1996r. Urzędu Antymonopolowego w Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organ rządowy odpowiadający za kreowanie i realizację polityki konsumenckiej rządu,
-powoływaniu od stycznia 1999r powiatowych i miejskich rzeczników konsumentów,
- legislacji konsumenckiej dostosowanej do wymogów gospodarki rynkowej.
- opiniowaniu aktów prawnych pośrednio lub bezpośrednio wpływających na sytuację konsumenta.

Udzielamy konsumentom bezpłatnych porad prawnych i pomocy prawnej z zakresu uprawnień konsumentów oraz dochodzenia ich roszczeń.

W 2007 r. Federacja Konsumentów przeprowadziła 330 mediacji; udzieliła prawie 40.000 porad konsumentom, którzy przyszli do naszych oddziałów; udzieliła ponad 60.000 porad telefonicznych i ponad 8.000 pisemnych. Prawnicy Federacji napisali prawie 700 pozwów do sądów powszechnych i uczestniczyli w ponad 350. rozprawach sądowych. Ponad 700 razy w rozprawach Polubownych Sądów Konsumenckich wspierając pokrzywdzonych konsumentów.

Federacja Konsumentów aktywnie bierze udział w działaniach na rzecz szeroko rozumianej edukacji konsumenckiej propagując prawa konsumenta. Należą do nich np. kampanie społeczne „Podpisać możesz, przeczytać musisz” czy „Sprawdź jakie masz prawa”. Jest współorganizatorem l różnych konkursów z zakresu tematyki konsumenckiej np. „Kupuj z głową” dla nauczycieli i młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Patronuje akcjom mającym wzmocnić konsumenta np. Akademii Bezpiecznego Samochodu. Działając na rzecz informacji i edukacji konsumenckiej współpracuje z wszystkimi mass mediami.

Przedstawiciele Federacji Konsumentów biorą udział w pracach licznych instytucji reprezentując interesy konsumentów np. w Polskim Komitecie Normalizacyjnym, Fundacji „Teraz Polska”; Polskim Centrum Akredytacji, Komisji Nadzoru Finansowego, Radzie Arbitra Bankowego i Ubezpieczeniowego, w wielu Radach Zarządzających. Jest stałym obserwatorem prac Komisji Trójstronnej.

Federacja Konsumentów jest aktywna w propagowaniu i wzmacnianiu nowych i niezmiernie istotnych tendencji gospodarczo - społecznych takich jak: zrównoważony rozwój, zrównoważona konsumpcja, rzetelny handel, etyka biznesu czy mówiąc bardziej ogólnie - społeczna odpowiedzialność biznesu.

Federacja Konsumentów publikuje broszury i ulotki mające na celu zrozumienie przez konsumentów obowiązującego prawa oraz jego egzekwowanie.

Więcej: www.federacja-konsumentow.org.pl

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.