• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Oddział Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem
    KRS 0000076301

Misja
Współpraca z centralnymi i terenowymi organami władzy, administracji i organizacjami społecznymi w zakresie pomocy niepełnosprawnym.
Udzielanie pomocy materialnej i organizacyjnej inwalidom i rodzinom inwalidów w różnych formach.
Występowanie do odpowiednich władz z wnioskami w sprawach osób niepełnosprawnych, warunków ich życia i rehabilitacji.

Prowadzone działania
Zbieranie środków finansowych na rzecz dzieci chorych na zanik mięśni - niezbędne jest ok. 180 tys. złotych.
Zbieranie środków finansowych w kwocie 35 tys. złotych na oprotezowanie młodej osoby po amputacji kończyny dolnej.
Coroczne pozyskiwanie środków finansowych na organizowanie turnusu rehabilitacyjnego dla dzieci.
Pomoc finansowa i organizacyjna w zakresie likwidacji barier architektonicznych.
Udzielanie daleko idącej pomocy w zakresie leczenia na oddziałach rehabilitacji poprzez czynieni starań o szybkie przyjęcie pacjenta i odpowiednie zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.