• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Klub Sympatyków Kolei
    KRS 0000076410

Misja
Uznając transport kolejowy za jeden z najważniejszych czynników zrównoważonego rozwoju kraju, w trosce o dobro kolejnictwa w Polsce oraz rozwój lokalnego transportu kolejowego, pragniemy kształtować sprzyjające postawy społeczne wobec kolejnictwa, budować jego rzetelny wizerunek, być jednym z jego rzeczników, wzmacniać porozumienia branżowe i regionalne, opiniować prawodawstwo oraz być inicjatorem zmian legislacyjnych. Chcemy współpracować na rzecz społeczności lokalnych zagrożonych degradacją transportu kolejowego jako inicjatorzy i siła sprawcza przemian zgodnie z zasadą pomocniczości. Szczególne znaczenie nadajemy zachowaniu dziedzictwa kultury materialnej i krajobrazu kulturowego regionów związanego z kolejnictwem wyznaczającym w minionych dwóch stuleciach kształt cywilizacji europejskiej.

Prowadzone działania
Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu działa w obszarach:
- inicjatywy i interpelacje u administracji państwowej i kolejowej w zakresie poprawy stanu infrastruktury kolejowej i publicznej komunikacji kolejowej na Dolnym Śląsku i w kraju
- inicjatywy i współpraca krajowa przy propozycjach zmian legislacyjnych dotyczących transportu szynowego
- wsparcie informacyjne dla organizacji pozarządowych i samorządów na rzecz poprawy publicznego szynowego transportu pasażerskiego, regionalnego i miejskiego, na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu
- wsparcie informacyjne, organizacyjne i techniczne dla organizacji pozarządowych i samorządów w zakresie przejmowania, utrzymania i eksploatacji lokalnych linii kolejowych na Dolnym Śląsku
- organizacja wolontariatu (głównie młodzieży) wokół ochrony zabytków kolejowych oraz utrzymania lokalnych linii kolejowych
- inicjatywy i współpraca w zakresie ochrony zabytków kolejowych na terenie całego kraju, gromadzenie dokumentacji i eksponatów, w tym zabytkowego taboru kolejowego
- popularyzowanie kolejnictwa w społeczeństwie, promocja transportu szynowego oraz integracja środowiska poprzez organizację imprez na liniach kolejowych Dolnego Śląska oraz cykliczne, otwarte spotkania klubowe we Wrocławiu połączone z giełdą modeli i wydawnictw kolejowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.