• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Odzew"
    KRS 0000076552

Misja:
Przeciwdziałanie, kompensacje i eliminacje negatywnych skutków transformacji ustrojowej oraz działania aktywizujące obywateli na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego.
Cele statutowe - niesienie wszechstronnej pomocy dzieciom i młodzieży z terenów objętych lub zagrożonych klęską ekologiczną, niepełnosprawnych - w szczególności w zakresie rehabilitacji, rekonwalescencji i opieki medycznej.

Prowadzone działania:
1. Program "Starszy Brat - Starsza Siostra" - dzieci i młodzież regionu leszczyńskiego.
2. Europejskie Partnerstwo Obywateli - nawiązanie partnerskich działań i współpracy z organizacjami z Białorusi i Ukrainy.
3. Grupa wsparcia dla osób niepełnosprawnych - działania integrujące osoby niepełnosprawne w lokalnym środowisku, działania zmierzające do utworzenia warsztatów terapii zajęciowej.
4. Grupa wsparcia dla seniorów - działania integracyjne seniorów w lokalnym społeczeństwie. Tworzenie Klubu Seniora.
5. Akcje letnie - organizacja letniego wypoczynku dla dzieci.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.