• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Stanisława Staszica
    KRS 0000076793

Misja
Nawiązywanie i utrzymywanie stałych więzi koleżeńskich pomiędzy wychowankami szkoły.
Kultywowanie i rozwijanie osiągnięć oraz wielowiekowej tradycji szkoły.
Promowanie dorobku i zasług szkoły, jej najbardziej zasłużonych nauczycieli i wychowanków, jak też samego Stowarzyszenia.

Prowadzone działania
Wydawanie biuletynu informacyjnego "Staszicak".
Gromadzenie pamiątek historyczno dokumentacyjnych.
Opracowanie biogramów zasłużonych nauczycieli i wychowawców.
Promocja Stowarzyszenia w lokalnej prasie, radio i w internecie.
Współpraca z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
Udział i organizowanie imprez okolicznościowych np. z okazji rozpoczęcie i zakończenia roku szkolnego, Dnia patrona szkoły, Dnia Edukacji Narodowej, w zjazdach klasowych, w tym szczególnie z okazji uroczystego odnawiania matur z okazji ich 50-lecia.
Troska o groby nauczycieli i wychowanków.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.