• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej "Hospicjum Domowe"
    KRS 0000076882

Przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest:
1. Opieka nad chorymi w terminalnej fazie choroby, towarzyszenie choremu w jego ostatniej drodze oraz pomoc rodzinie pacjenta w trakcie choroby oraz w okresie osierocenia. Zakres tej opieki będzie uzależniony od przygotowania zawodowego wolontariuszy. Sprawowana opieka jest bezpłatna. Stowarzyszenie będzie współpracować z jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia.
2. Prowadzenie działalności na rzecz osób w podeszłym wieku ,w tym ochrona i promocja ich zdrowia.
3. Pomoc medyczna, materialna i psychologiczna dla znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej pacjentów i ich rodzin

Cele i środki działania:
1. Promowanie filozofii i podstaw opieki paliatywnej przez wdrażanie różnorodnych form tej opieki.
2. Nabór i szkolenie wolontariuszy w dziedzinie opieki paliatywnej oraz prowadzenie i promocja wolontariatu.
3. Szkolenie zespołów sprawujących opiekę paliatywną.
4. Organizowanie oraz udział w zjazdach, sympozjach kursach itp. Spotkaniach naukowych i szkoleniowych w kraju i zagranicą.
5. Działalność wydawniczą, gromadzenie i rozpowszechnianie materiałów szkoleniowych i literatury (książki, czasopisma, filmy itp.) z dziedziny opieki paliatywnej.
6. Popieranie innych działań mających na celu zapewnienie chorym opieki sprawowanej przez przeszkolone zespoły.
7. Pomoc w urzeczywistnianiu poprawy warunków życia chorych i ich rodzin.
8. Inne formy działalności .
9. Szkolenie personelu medycznego i niemedycznego w zakresie prowadzonej działalności.
10. Zakup sprzętu medycznego i udostępnianie go pacjentom pozostającym pod opieką medyczną jednostek organizacyjnych utworzonych przez Stowarzyszenie.
11. Działania mające na celu utworzenie i wyposażenie stacjonarnej jednostki geriatrycznej.
12. Poprawę jakości świadczonych usług medycznych oraz stworzenie dogodniejszych warunków ich świadczenia, w tym również poprzez realizowanie prac modernizacyjno-remontowych w siedzibie Stowarzyszenia oraz zakup profesjonalnego sprzętu i wyposażenia medycznego.

Ponadto prowadzimy działalność medyczną w zakresie:
Opieka domowa nad pacjentami wentylowanymi mechanicznie
Żywienie dojelitowe i tlenoterapia w warunkach domowych
Poradnia geriatryczna i poradnia leczenia bólu
Prowadzimy również Poznańskie Centrum Seniora - ośrodek geriatryczno - gerontologiczny. Porady, świadczenia medyczne i badania specjalistyczne dla seniorów, rehabilitacja pamięci i orientacji,
Działania aktywizujące dla seniorów - warsztaty, działania edukacyjne oraz usprawniająco edukacyjne.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.