• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe w Krapkowicach
    KRS 0000077045

Celem Stowarzyszenia jest:
1) wspieranie rozwoju lokalnej edukacji,
2) udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej placówkom oświatowym i wychowawczym oraz osobom prawnym i fizycznym zajmującym się upowszechnianiem oświaty, kultury i kultury fizycznej,
3) wyposażanie placówek oświatowych i wychowawczych w sprzęt potrzebny do prowadzenia przez nich działalności,
4) ustanawianie stypendiów naukowych dla uczniów, studentów i podnoszących kwalifikacje nauczycieli,
5) wspieranie programów innowacyjnych oraz autorskich realizowanych przez placówki oświatowe i wychowawcze,
6) wspieranie działalności szkół w poszerzaniu oferty edukacyjnej,
7) wspieranie działań na rzecz poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży,
8) przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży,
9) promocja i wspieranie zasad zrównoważonego rozwoju.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) organizowanie i finansowanie przedsięwzięć edukacyjnych, kulturalnych i sportowych,
2) zakupy rzeczowe i wyposażenie placówek oświatowych i wychowawczych w odpowiedni sprzęt,
3) prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej,
4) organizowanie i finansowanie stypendiów i nagród dla osób realizujących cele Stowarzyszenia,
5) organizowanie i finansowanie konferencji i seminariów,
6) prowadzenie działalności wydawniczej,
7) prowadzenie działalności edukacyjnej i finansowanie programów edukacyjnych,
8) prowadzenie i promowanie lokalnych osiągnięć z zakresu edukacji,
9) prowadzenie badań i działań z zakresu ochrony dzieci i młodzieży przed zjawiskiem patologii społecznej,
10) współpraca w zakresie organizacji i wspieranie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży,
11) współpracowanie z placówkami oświatowymi, naukowymi, kulturalnymi i sportowymi, instytucjami państwowymi i samorządowymi, stowarzyszeniami i fundacjami, które zajmują się problematyką edukacji, kultury i sportu,
12) prowadzenie działalności gospodarczej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.