• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Ochotnicza Straż Pożarna w Węgierkach
    KRS 0000077589

1. Zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów, klęsk żywiołowych lub innego miejscowego zagrożenia oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwowa Strażą Pożarną.
2. Udział w akcjach ratowniczych, mających na celu ochronę życia, zdrowia oraz mienia podczas:
a) walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi
b) ratownictwa technicznego
c) ratownictwa chemicznego
d) ratownictwa drogowego.
3. Uświadamianie ludności o potrzebie i sposobach ochrony przed pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami oraz przygotowanie jej do udziału w ochronie przeciwpożarowej.
4. Udział w obronie cywilnej.
5. Rozwijanie wśród członków OSP zainteresowań w dziedzinie kultury, oświaty i sportu.
6. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.