• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Sejneńskiej
    KRS 0000077757

Misja
Stowarzyszenie zostało powołane postanowieniem Sądu Okręgowego w Suwałkach w dniu 28.01.2000r. z dniem 02.03.2000 r. wpisane do rejestru stowarzyszeń. Zgodnie ze statutem założycielami stowarzyszenia są Powiat Sejny oraz Gminy: Sejny, Giby, Krasnopol, Puńsk, miasto Sejny oraz samorząd powiatu Sejny. Celem Stowarzyszenia jest m.in.:
-integrowanie członków do wspólnej realizacji zadań obejmujących więcej niż teren jednego samorządu gminy lub miasta w zakresie ochrony środowiska, zagospodarowania odpadów komunalnych, oczyszczania ścieków,
-współpraca w zakresie poprawy infrastruktury technicznej,
-inicjowanie, promowanie i pomoc w organizacji ponad lokalnych przedsięwzięć - w tym infrastruktury technicznej,
Zadaniem Stowarzyszenia jest również poszukiwanie programów wspierających rozwój regionalny i wspólne opracowywanie projektów w celu pozyskiwania funduszy na ich realizację, a także wspólne opracowywanie lub występowanie z inicjatywą opracowywania przez czynniki zewnętrzne projektów poprawy infrastruktury technicznej i czuwanie nad ich wdrażaniem.

Prowadzone działania
Stowarzyszenie realizuje obecnie projekt dofinansowany z Euroregionu Niemen Programu Phare "Międzynarodowy Plener Malarski Regionu Pogranicza ZELWA 2005" na realizację którego otrzymało dofinansowanie ponad 27 tys. euro. Wydaje również dwumiesięcznik SEJNEŃSZCZYZNĘ.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.