• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych "Miłosierdzie"
    KRS 0000079838

Celem Fundacji jest podejmowanie, stosowanie do potrzeb, wielokierunkowych działań na rzecz środowiska inwalidów i osób niepełnosprawnych.

Fundacja realizuje swoje cele nieodpłatnie w szczególności przez następujące rodzaje działalności pożytku publicznego:
1. Zbieranie informacji i prowadzenie analiz i badań na temat inwalidów i osób niepełnosprawnych oraz ustanowienie systemu informacji na temat tych osób - kod PKD 8532 C.
2. Udzielanie różnorakiej pomocy inwalidom i osobom niepełnosprawnym - kod PKD 8532 C.
3. Organizowanie i prowadzenie dla osób niepełnosprawnych warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej oraz banku chleba i sprzętu - kod PKD 8532 C.
4. Prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz osób niepełnosprawnych - kod PKD 8532 C.
5. Poradnictwa i przygotowania do zawodów - kod PKD 8532 C.
6. Przygotowania turnusów rehabilitacyjnych, kolonii,, imprez rekreacyjno-sportowych, kulturalno-artystycznych itp., - kod PKD 9272 Z.
7. Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - kod PKD 9133 Z.
8. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami - kod PKD 9133 Z.
Fundacja jest organizacją charytatywną spełniającą kryteria organizacji pożytku publicznego.

Prowadzone działania:
1. Zorganizowanie działalności gospodarczej (obecnie nie prowadzimy)
2. Organizowanie i prowadzenie: Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, oraz Banku Sprzętu Rehabilitacyjnego
3. Prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz osób niepełnosprawnych
4. Podejmowanie działań na rzecz niepełnosprawnych dzieci i młodzieży w celu przygotowania ich do samodzielnego życia w społeczeństwie.
Zarząd i Rada Nadzorcza pracują społecznie.

Pieniądze na prowadzenie WTZ otrzymujemy z PFRON na poszczególne konta bankowe WTZ, z których rozliczamy się raz na kwartał w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.