• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Lubuski Oddział Regionalny w Zielonej Górze
    KRS 0000080395

Misja
1. Pomoc dzieciom z rodzin najuboższych, zagrożonych marginalnością, izolacją i patologią.
2. Integracja społeczna tych dzieci i ich rodzin.
3. Danie równej szansy dzieciom z różnych środowisk.
4. Pozyskiwanie sponsorów.

Prowadzone działania
1. Prowadzenie dwóch świetlic terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo
2. Prowadzenie dwóch środowiskowych ognisk wychowawczych dla dzieci najbardziej potrzebujących pomocy
3. Działalność Centrum Porad Dziecka i Rodziny w ramach którego porad udzielają prawnik, psycholog, pedagog i logopeda
4. Organizowanie wypoczynku zimowego dla dzieci z rodzin najuboższych
5. Organizowanie imprez integracyjnych typu Mikołajki, itp.
6. Organizowanie cyklu szkoleń wolontariuszy i terenowych działaczy TPD na temat "Konwencja Praw Dziecka".

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.