• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kamieniu Pomorskim
    KRS 0000081087

Celem Stowarzyszenia jest:
- działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym,
- tworzenie warunków przestrzegania wobec niepełnosprawnych intelektualnie praw człowieka,
- prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym - wspieranie rodzin upośledzonych umysłowo (Statut Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzaniem Umysłowym, art. 4.).

Zadania Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym obejmują w szczególności:
- rzecznictwo interesów, z wykorzystaniem m.in. instrumentu praw człowieka,
- inicjowanie rozwiązań prawnych,
- organizowanie i prowadzenie różnego rodzaju placówek, programów i usług dla niepełnosprawnych dzieci i osób dorosłych w zakresie kompleksowej, wielodyscyplinarnej rehabilitacji i terapii, edukacji, przygotowania do pracy, zatrudnienia, opieki mieszkaniowej, rekreacji oraz wspierania w samodzielności, a także pomoc ich rodzinom (m.in. przez udostępnianie informacji, poradnictwo życiowe i prawne, grupy wsparcia, krótkoterminowe zastępowanie w opiece itp.),
- współpracę z organami władzy rządowej i samorządowej w zakresie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz formułowania odpowiedniej polityki społecznej,
- szkolenia rodziców i profesjonalistów,
- działalność wydawniczą i współpracę z mediami w celu zmiany postaw społecznych.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.