• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Włocławskie Stowarzyszenie Trzeźwości Klub "Promień"
    KRS 0000081495

Klub działa na rzecz ozdrowienia moralnego i psychicznego osób nadużywających alkoholu oraz przeciwdziała alkoholizmowi jako zjawisku społecznemu.

Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających przeciwdziałaniu zjawisku alkoholizmu i innym patologiom społecznym.
Propagowanie idei trzeźwości, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

Naszym celem jest propagowanie idei trzeźwości wśród mieszkańców naszego regionu ze szczególną uwagą na dzieci i młodzież. Uczenie kultury życia bez alkoholu oraz innych uzależnień. Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym patologiom społecznym. Pomoc osobom uzależnionym w podjęciu próby zerwania z nałogiem poprzez udział w zajęciach grup samopomocowych AA. Prowadzenie grup wsparcia dla osób współuzależnionych jak: Al-Anon, DDA, Alateen. Prowadzimy także punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Mamy telefon zaufania dla osób uzależnionych i ich rodzin. Organizujemy obozy terapeutyczne.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.