• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy "Ludzie Ludziom"
    KRS 0000082040

Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową, której głównym celem jest pomoc człowiekowi zagubionemu we współczesnym świecie. Przede wszystkim służy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, osobom bezdomnym, dysfunkcyjnej rodzinie, defaworyzowanej młodzieży opuszczającej Domy Dziecka, osobom starszym - w szczególności - gdy z uwagi na stan zdrowia, podeszły wiek i kalectwo, trudną sytuację życiową nie są w stanie samodzielnie przezwyciężyć trudności związanych z zapewnieniem sobie podstawowych warunków egzystencji. Stowarzyszenie Pomocy „Ludzie Ludziom” prowadzi we Wrocławiu przy ul. Reymonta 10, Dom Socjalny dla Mężczyzn

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.