• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
    KRS 0000083356

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego (PTSR) zostało założone w 1990 roku, od 2004 roku posiada status organizacji pożytku publicznego.


Celem towarzystwa jest poprawa jakości życia osób ze stwardnieniem rozsianym, zapewnienie im prawidłowego, zgodnego ze standardami medycznymi dostępu do leczenia i rehabilitacji, tak aby mogli stać się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa i prowadzić godne życie. Towarzystwo posiada 23 odziały na terenie całej Polski. Skupia w nich 6 tys. członków. Współpracuje z lokalnymi organizacjami zajmującymi się pomocą osobom niepełnosprawnym oraz organizacjami działającymi na rzecz osób chorych na stwardnienie rozsiane z całego świata. Reprezentuje interesy osób chorych na stwardnienie rozsiane- za ich zgodą lub w ich imieniu, w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz innych toczących się przed organami władzy publicznej. Stara się poprzez  działania i edukację pełnosprawnej  społeczności zlikwidować bariery psychologiczno-społecznych poprzez uświadomienie problematyki dotyczącej osób ze stwardnieniem rozsianym i kształtowanie partnerskich postaw między tymi grupami.

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego (PTSR) jest organizacją pozarządową wpisaną do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000083356. Jest jedyną organizacją ogólnopolską zrzeszającą osoby chore na stwardnienie rozsiane oraz  ich bliskich. Reprezentuje Polaków chorych na SM na forum międzynarodowym, jest członkiem Europejskiej Platformy SM (European Multiple Sclerosis Platform - EMSP) i Międzynarodowej Federacji Towarzystw Stwardnienia Rozsianego (Multiple Sclerosis International Federation - MSIF).

Poprzez swoje działania Towarzystwo stara się między innymi  podnieść świadomość społeczną dotyczącą stwardnienia rozsianego. Działania Towarzystwa  wywierają wpływ na organy władzy państwowej, aby uzyskać łatwiejszy i niedyskryminujący dostęp do leków i rehabilitacji.

Organizacja jest w większości prowadzona przez wolontariuszy, głównie osoby chore, ich rodziny, przyjaciół. Pracownicy zatrudnieni są jedynie w kilku największych oddziałach oraz biurze Rady Głównej.

Stwardnienie rozsiane jest przewlekłą i nieuleczalną chora neurologiczną. Najczęściej diagnozowana jest między dwudziestym a czterdziestym rokiem życia. Z łaciny "sclerosis" a oznacza "stwardnienie", a "multiplex" – rozsiane (SM). Ogniska stwardnienia widoczne są w badaniu mózgu chorego i mogą być rozsiane wielu miejscach mózgu.

SM jest zaliczane do chorób autoimmunologicznych. Znaczy to, że układ odpornościowy organizmu atakuje swoją własną tkankę w błędnym przekonaniu, iż jest to ciało obce. W przypadku stwardnienia rozsianego system immunologiczny atakuje mielinę, czyli substancję otaczającą komórki nerwowe w mózgu i rdzeniu kręgowym. Uszkodzenia osłonki mielinowej wokół nerwów powodują częściowe lub całkowite przerwanie przewodzenia impulsów nerwowych, co skutkuje upośledzeniem danej funkcji lub jej utratą.

SM nie zagraża bezpośrednio życiu chociaż jest chorobą nieuleczalną. Podobnie jak cukrzyca, uznawane jest za stan chroniczny. Oznacza to, że gdy zachorujesz będziesz mieć SM do końca życia, jednak nie zarazisz nim nikogo ani nie przekażesz go potomstwu. Długość życia chorych na SM jest porównywalna z długością życia osób zdrowych.

 Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.