• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Charytatywne Stowarzyszenie Opiekuńczo-Wychowawcze "Ignis"
    KRS 0000084771

Misja
Opieka i pomoc dzieciom dotkniętym fizycznymi i umysłowymi wadami rozwojowymi oraz zaniedbanym wychowawczo.

Prowadzone działania
Prowadzenie działalności rekreacyjno - wypoczynkowej na rzecz dzieci w obiektach Stowarzyszenia w Barwałdzie Średnim i w Jaworzu Nałężu. Prowadzenie przez grupę młodzieży świetlicy terapeutycznej dla dzieci zaniedbanych wychowawczo i z rodzin ubogich w Błoniu koło Warszawy. Organizowanie pomocy rzeczowej. Pomoc rehabilitacyjna. Organizowanie spotkań, rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.