• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych "Integracja" w Ozimku
    KRS 0000085141

Głównymi celami Stowarzyszenia INTEGRACJA są:
- pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej i ich rodzinom w zakresie skutecznych form rehabilitacji fizycznej i społecznej,leczenia, edukacji i wypoczynku,
- świadczenie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
- podejmowanie działań na rzecz integracji dzieci niepełnosprawnych ze zdrowymi rówieśnikami,
- uwrażliwianie środowiska lokalnego na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Aktualnie Stowarzyszenie realizuje projekt "Ośrodek oparcia społecznego dla osób niepełnosprawnych w gminie Ozimek" w ramach programu PFRON-PARTNER 2006.W ramach tego projektu prowadzimy zajęcia w świetlicy integracyjnej dla dzieci niepełnosprawnych i ich zdrowych rówieśników.Od kwietnia zamierzamy uruchomić punkt konsultacyjny dla rodzin dzieci niepełnosprawnych dotychczas nieobjętych działalnością naszego Stowarzyszenia. W przypadku otrzymania dofinansowania z PFRON zamierzamy poszerzyć ofertę zajęć rehabilitacyjnych dla naszych podopiecznych, zwiększyć częstotliwość spotkań oraz objąć opieką większą niż dotychczas liczbę dzieci niepełnosprawnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.