• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy
    KRS 0000085610

Misja
Szerzenie i umacnianie postaw oraz działań służących mieszkańcom Bydgoszczy.
Upowszechnianie wiedzy o historii i tradycjach Bydgoszczy i regionu.
Popieranie działań służących rozwojowi Bydgoszczy, w tym jako ośrodka o znaczeniu regionalnym.
Upowszechnianie postaw pracy społecznej na rzecz Bydgoszczy.
Współudział w procesie patriotycznego wychowania młodzieży.
Popieranie osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, podejmujących działania zbieżne z celami Towarzystwa.
Popieranie rozwoju kultury i aktywnego wypoczynku.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.