• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa i Niezawodności
    KRS 0000085977

Misja:
PTBN jest interdyscyplinarnym towarzystwem naukowo-technicznym osób współdziałających w rozwoju, praktycznym zastosowaniu i upowszechnianiu osiągnięć nauki o bezpieczeństwie oraz niezawodności, rozumianych jako dziedziny obejmujące problemy bezpieczeństwa wynikające z zagrożeń stwarzanych przez technikę i naturę oraz niezawodności w systemach człowiek-technika-środowisko.

Celami PTBN są:
- Rozwój nauki i inżynierii bezpieczeństwa oraz niezawodności.
- Integracja osób i zespołów zajmujących się bezpieczeństwem oraz niezawodnością na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- Wspieranie wszelkich, zgodnych z prawem, działań praktycznych na rzecz świadomego i racjonalnego kształtowania poziomu bezpieczeństwa oraz niezawodności w odniesieniu do zagrożeń stwarzanych przez wytwory techniki i naturę, w tym szczególnie działań podejmowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- Występowanie do odpowiednich organów państwowych i samorządowych z inicjatywami na rzecz prawidłowego kształtowania poziomu bezpieczeństwa oraz niezawodności, a w tym z inicjatywami natury legislacyjnej.
- Upowszechnianie wiedzy ogólnej, technicznej i z zakresu zarządzania bezpieczeństwem oraz niezawodnością w społeczeństwie polskim oraz w odpowiednich środowiskach opiniotwórczych.

PTBN dąży do realizacji swoich celów przez:
- Współdziałanie z właściwymi organami państwowymi i samorządowymi, przedsiębiorstwami, stowarzyszeniami, uczelniami oraz instytucjami i organizacjami naukowymi i naukowo-badawczymi.
- Inicjowanie i popieranie prac naukowych oraz wdrożeniowych z dziedziny bezpieczeństwa i niezawodności.
- Gromadzenie i przetwarzanie informacji oraz tworzenie baz danych, dotyczących: bezpieczeństwa i niezawodności jako dziedzin nauki i inżynierii oraz specjalności członków PTBN, realizowanych przez nich prac naukowych, wdrożeniowych, dydaktycznych i ekspertyz.
- Rozpowszechnianie informacji i ułatwianie wymiany myśli oraz dokonań praktycznych z zakresu bezpieczeństwa i niezawodności wśród specjalistów w tym zakresie.
- Powoływanie zespołów specjalistów celem realizacji prac naukowo-badawczych, doradczo-konsultacyjnych, wdrożeniowych, ekspertyz, szkolenia i doskonalenia kadr w dziedzinie bezpieczeństwa i niezawodności.
- Krzewienie i popularyzację wiedzy o bezpieczeństwie i niezawodności wśród członków Towarzystwa i zainteresowanych osób ze sfery administracji państwowej i samorządowej, szkolnictwa wszystkich szczebli, przemysłu, transportu, handlu, rolnictwa, medycyny i usług, przez organizowanie lub współorganizowanie kongresów, konferencji, sympozjów, zebrań, odczytów itp.
- Prowadzenie działalności wydawniczej.
- Inicjowanie publikacji w prasie i mediach audiowizyjnych.
- Prowadzenie działalności informacyjnej za pomocą sieci komputerowych.
- Współpracę z odpowiednimi międzynarodowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami i organizacjami.
- Podejmowanie wyodrębnionej lub niewyodrębnionej działalności gospodarczej w określonym zakresie, w celu uzyskania środków na działalność Towarzystwa.

Działalność PTBN w ostatnich latach:
1. Działalność związana z organizacją seminarium poświęconego bezpieczeństwu i niezawodności SSARS „Summer Safety and Reliability Seminars”;
2. Wydanie czasopisma JPSRA „Journal of Polish Safety and Reliability Association”;
3. Organizacja kursów z zakresu niezawodności i bezpieczeństwa podczas seminarium SSARS oraz w ramach Programu Certyfikacji Osób Odpowiedzialnych za Bezpieczeństwo Funkcjonalne.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.