• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja BRE Banku
    KRS 0000087634

Zgodnie ze Statutem celami Fundacji są:
1) wspieranie działań organów państwowych i organizacji społecznych oraz wspieranie inicjatyw społecznych służących podnoszeniu poziomu edukacyjnego społeczeństwa, a w szczególności:
a) udział w akcjach i wybranych programach organizacji działających na rzecz podnoszenia poziomu edukacji oraz promujących wiedzę ekonomiczną i przedsiębiorczość,
b) wspieranie inicjatyw mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych oraz promujących wybitnie uzdolnioną młodzież i dzieci,
2) wspieranie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu zdrowotnego społeczeństwa, a w szczególności wspieranie działań na rzecz ochrony zdrowia oraz udzielanie pomocy charytatywnej kierowanej do dzieci i młodzieży,
3) wspieranie inicjatyw instytucjonalnych i społecznych na rzecz ochrony środowiska,
4) wspieranie rozwoju kultury i sztuki oraz ochrony dóbr dziedzictwa narodowego,
5) popularyzowanie idei celów społecznych w środowisku bankowym.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) Współfinansowanie akcji lub programów realizowanych wspólnie z wyspecjalizowaną instytucją.
2) Finansowanie przedsięwzięć zgodnych z celami Fundacji, a realizowanych przez inne instytucje.
3) Udzielanie pomocy materialnej w formie dofinansowania na rzecz wnioskodawcy z przeznaczeniem na zakup sprzętu lub wyposażenia.

Prowadzone działania:
1. Udział w realizacji "Programu Stypendiów Pomostowych" (program pomocy materialnej dla młodzieży w trudnej sytuacji materialnej rozpoczynającej studia wyższe) prowadzonego przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości. W roku 2005 Fundacja podjęła szereg inicjatyw, mających na celu poszerzenie zakresu jej działalności.
2.Udział w zorganizowaniu i przeprowadzeniu wspólnie Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości Konkursu dla stypendystów Programu Stypendiów Pomostowych studiujących na III i IV roku studiów na następujących kierunkach: ekonomia, finanse i rachunkowość oraz stosunki międzynarodowe.
3. Współfinansowanie konkursu na biznesplany dla młodych ludzi organizowanego w ramach Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości. Konkurs na biznesplany, którego pomysłodawcą i organizatorem są Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości to przedsięwzięcie o charakterze edukacyjnym skierowane do młodych ludzi, którzy biorąc w nim udział mają szansę stać się młodymi przedsiębiorcami.
4. Fundacja nawiązała współpracę z Krajowym Funduszem na Rzecz Dzieci wspierając finansowo programy pomocy realizowane przez Fundusz.

Głównymi celami Funduszu jest wielokierunkowa pomoc wybitnie zdolnym:
1. Upowszechnianie wiedzy o szczególnych potrzebach dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej oraz o metodach pracy z nimi.
2. Tworzenie instytucjonalnych i materialnych warunków sprzyjających rozwojowi uzdolnień i zainteresowań dzieci i młodzieży.
3. Stworzenie spójnego systemu wspomagania rozwoju wybitnie zdolnych obejmującego cały proces kształcenia aż do podjęcia samodzielnej pracy zawodowej.
4. Wspieranie rozwoju wybranych wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych, pomoc w przygotowaniu się do pracy naukowej i artystycznej na najwyższym poziomie.
5. Fundacja BRE Banku dofinansowywała kolejne edycje Konkursu „Człowiek bez barier” organizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji
6.Wsparcie finansowe działalności szeregu hospicjów działających na terenie całej Polski, w szczególności udzielając pomocy finansowej w zakupie sprzętu medycznego, niezbędnego wyposażenia hospicjów oraz zakupu sprzętu niezbędnego do działania hospicjum.
7. Wsparcie finansowe działalności wielu placówek muzealnych działających na terenie kraju. Przekazano dofinansowanie na rzecz organizowanych wystaw i ekspozycji stałych lub czasowych oraz publikacji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.