• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Droga"
    KRS 0000087872

Głównym celem stowarzyszenia jest wspieranie i odnowa człowieka, rodziny i społeczeństwa ku zdrowemu i godnemu życiu poprzez:

- udzielanie wszechstronnej pomocy osobom potrzebującymi i ich rodzinom, a w szczególności: socjalnej, prawnej, psychologicznej, medycznej, rehabilitacyjnej i duszpasterskiej

- udzielanie wsparcia umożliwiającego samodzielne życie poprzez pomoc w readaptacji

- reintegrację zawodową i społeczną osób społecznie wykluczonych

- inicjowanie środowiskowych grup wsparcia wśród osób objętych działalnością naszego stowarzyszenia

- włączanie osób zainteresowanych niesieniem pomocy (szczególnie wolontariuszy) w program działalności stowarzyszenia.

Do zadań szczególnych Stowarzyszenia "Droga" należy:
- organizowanie pomocy, opieki i wsparcia nad dziećmi i młodzieżą z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, wielodzietnych oraz zagrożonych patologią społeczną
- organizowanie działalności opiekuńczej i wychowawczej dla dzieci pozbawionych opieki domu rodzinnego
- inicjowanie i rozwijanie form pomocy osobom potrzebującym i ich rodzinom
-profilaktyka uzależnień i innych problemów społecznych
- leczenie, rehabilitacja i readaptacja osób uzależnionych

Stowarzyszenie realizuje trzy podstawowe formy działalności w środowisku lokalnym, należą do nich:

- praca z dziećmi z rodzin niewydolnych wychowawczo i dysfunkcyjnych z terenu miasta Białegostoku realizowana w Środowiskowym Domu Rodzinnym "Nasz Dom", poprzez sprawowanie opieki dziennej oraz całodobowej (w sytuacjach kryzysowych)

- praca z dziećmi ulicy, młodzieżą z grup ryzyka w Punkcie Interwencyjno - Poradniczy "Dom Powrotu"

- praca z młodzieżą eksperymentującą ze środkami odurzającymi oraz ich rodzicami w Młodzieżowym Ośrodku Terapii i Readaptacji "ETAP"

Ponadto podejmują działania wobec rodzin niezaradnych życiowo zamieszkujących obszary wiejskie dotknięte strukturalnym bezrobociem z terenu województwa obejmując je rocznym programem pomocowym


Poza tym Stowarzyszenie "Droga" udziela pomocy osobom potrzebującym w środowisku lokalnym poprzez:
- organizowanie kolonii letnich dla dzieci z najbiedniejszych rodzin Białegostoku oraz z terenów byłych PGR-ów
- akcji charytatywnych na rzecz ubogich dzieci i ich rodzin.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.