• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Ruchu Solidarności Rodzin"
    KRS 0000088689

Misja
Celem działalności statutowej jest służenie dobru człowieka i rodziny, we wszelkich formach optymalizujących warunki życia i rozwoju.

Dotychczas prowadzone działania
- realizujemy programy wychowawcze, prowadzimy świetlice środowiskowe;
- zakupiliśmy podręczniki szkolne dla 5 dzieci;
- ufundowaliśmy stypendium dla 9 dzieci wiejskich;
- organizacja wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży (100 osób);
- kolonie dla 40 dzieci;
- obóz wędrowny dla 9 osób (młodzież);
- kolonie w miejscu zamieszkania dla 30 dzieci;
- porady prawne;
- wsparcie w sytuacjach kryzysowych rodzin i osób samotnych, chorych;
- podejmowanie działań w pobudzaniu aktywności w miejscu zamieszkania wolontariuszy (osiedla mieszkaniowe, pojedyncze miejscowości wiejskie);
- udało się założyć świetlicę środowiskową integracyjną, Dom Dziecka na wsi i dzieci z okolic oraz jedną przy szkole wiejskiej;
- w tym roku bardzo duża współpraca z samorządami;
- organizujemy szeroko pojętą samopomoc i wsparcie finansowe lub rzeczowe w miarę posiadanych środków.
- indywidualna pomoc powodzianom.
- trwająca zbiórka pieniędzy na zakup specjalistycznego wózka dla osoby z 4-kończynowym porażeniem.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.