• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobbingowe OSA
    KRS 0000088951

Organizacja o statusie pożytku publicznego.

Misją Stowarzyszenia jest kształtowanie środowiska pracy wolnego od wszelkiej agresji, przemocy psychicznej i fizycznej oraz wspieranie rozwoju twórczych i pozytywnych relacji międzyludzkich. W tym celu prowadzi szeroką działalność społeczną skierowaną do osób indywidualnych oraz grup społecznych i zawodowych w ramach prewencji wobec niewłaściwych stosunków międzyludzkich będących jedną z przyczyn wykluczenia społecznego.
Zakres przestrzenny działania obejmuje teren całej Polski.

Strategią Stowarzyszenia jest stworzenie sieci pomocowej na terenie całego kraju. W różnych częściach kraju tworzone są tzw. Punkty Konsultacyjne Zarządu OSA, prowadzące działalność na swoim terenie. Punkty Konsultacyjne (PK) drogą telefoniczną, internetową i pocztową współpracują ze sobą, a także z Zarządem w Gdańsku, który w razie potrzeby koordynuje działania, a ogólnie monitoruje i kontroluje całość działalności. Zarząd utrzymuje kontakt w ramach korespondencji internetowej, pocztowej i telefonicznej z osobami pokrzywdzonymi z terenu całej Polski.

Prowadzone działania:
a) podnoszenie świadomości w zakresie profilaktyki i skutecznej walki z mobbingiem rozumianym jako przemoc psychiczna w pracy,
b) nagłaśnianie problemu mobbingu, pokazywanie skutków ekonomicznych, zdrowotnych i moralnych występowania tego zjawiska,
c) pomoc osobom zagrożonym i poddawanym mobbingowi,
d) prowadzenie poradnictwa prawnego, psychologicznego i medycznego,
e) prowadzenie działalności mediacyjnej,
f) działania na rzecz prawa do pracy w warunkach pozbawionych przemocy psychicznej,
g) współpraca z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń.
h) działania na rzecz ochrony zdrowia osób doświadczających mobbingu,
i) przeciwdziałanie wszelkim przejawom dyskryminacji w miejscu pracy oraz działanie na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn,
j) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób mobbingowanych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.