• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Oddział Zakładowy PTTK w Głogowie
    KRS 0000089884

Misja:
Rozwijanie oświaty, kultury, kultury fizycznej, rekreacji oraz ochrony środowiska przez turystykę i krajoznawstwo oraz inne cele PTTK określone w art. 7 i 8 Statutu PTTK.
Oddział realizuje również zadania ze sfery zadań publicznych, określonych w Art. 4 ustawy "O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" w zakresie:
1) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
2) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
3) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
4) upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
5) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
6) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.